Leveringen - 577707-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Valladolid: Medische apparatuur

2020/S 234-577707

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
Nationaal identificatienummer: S4711001J
Postadres: C/ Rigoberto Cortejoso, 14
Plaats: Valladolid
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47014
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
E-mail: scoad.fyma@jcyl.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f9Sz%2FZCQv%2F0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

COVID-19. Adquisición de 162 000 test rápido de antígenos para la detección del SARS-CoV-2

Referentienummer: EM-FYM-COVID-128
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

COVID-19. Adquisición de 162 000 test rápido de antígenos para la detección del SARS-CoV-2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 053 712.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES418 Valladolid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

COVID-19. Adquisición de 162 000 test rápido de antígenos para la detección del SARS-CoV-2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

COVID-19. Emergencia sanitaria.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

COVID-19. Adquisición de 162 000 test rápido de antígenos para la detección del SARS-CoV-2

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Roche Diagnostics, S. L.
Nationaal identificatienummer: B61503355
Postadres: Avinguda de la Generalitat, 171-173
Plaats: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
NUTS-code: ES41 Castilla y León
Postcode: 08174
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1 053 712.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 053 712.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de CyL
Postadres: Plaza Catedral, 5
Plaats: Zamora
Postcode: 49001
Land: Spanje
E-mail: tribunalcontratoscyl@cccyl.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020