Leveringen - 577709-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Stuttgart: Apparatuur voor spoorverkeersregeling

2020/S 234-577709

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG Beschaffung Infrastruktur Region Süd-West FE.EI-SW-L
Postadres: Presselstr. 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
Postcode: 70191
Land: Duitsland
E-mail: maximilian.herion@deutschebahn.com
Telefoon: +49 71120927245
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VSP DSTW Koblenz — Trier

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34632000 Apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VSP DSTW Koblenz — Trier NT Lostausch

Perceel nr.: 1
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strecke Koblenz — Trier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Lostausch des Vorserienprojektes um die Inbetriebnahme zu gewährleisten.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/07/2017
Einde: 31/12/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 92253044
Benaming:

VSP DSTW Koblenz — Trier NT Lostausch

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
01/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: InoSig GmbH
Postadres: Luisenstraße 38
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10117
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34632000 Apparatuur voor spoorverkeersregeling
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Strecke Koblenz — Trier

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

VSP DSTW Koblenz — Trier NT Lostausch

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/07/2017
Einde: 31/12/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: InoSig GmbH
Postadres: Luisenstraße 38
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10117
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Lostausch und ergänzende Leistungen der Lose 01, 02, 03 und 05.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Lostausch nach Vereinbarung mit dem VDB.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR