Leveringen - 577715-2020

01/12/2020    S234

Hongarije-Boedapest: Operatiehandschoenen

2020/S 234-577715

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationaal identificatienummer: AK04357
Postadres: Szabolcs utca 37–43.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Türk Attila
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefoon: +36 18964952
Fax: +36 17950432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kozbeszerzes.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"

Referentienummer: TED 2018/S 074-164146
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141420 Operatiehandschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

"Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"

Perceel nr.: 6.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141420 Operatiehandschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-530034

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1 (Iktatószám: ÁEEK/6904-44/2018)
Perceel nr.: 6.
Benaming:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mercator Medical Kft. (szerződéses érték: 195 000 000 HUF)
Postadres: Bokor utca 23-25.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefoon: +36 305058485
Fax: +36 14039598
Internetadres: http://www.mercatormedical.eu/hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sempermed Magyarország Kft. (szerződéses érték: 291 000 000 HUF)
Postadres: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1126
Land: Hongarije
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefoon: +36 13357111
Fax: +36 13357112
Internetadres: https://www.sempermed.com/
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 486 000 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jelen szerződés vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódja a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.

(Előzmény:

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10.

Mercator Medical Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás megszüntetésének dátuma: 2020. szeptember 10.)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
33141420 Operatiehandschoenen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141420 Operatiehandschoenen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 390 000 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sempermed Magyarország Kft.
Postadres: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1126
Land: Hongarije
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefoon: +36 13357111
Fax: +36 13357112
Internetadres: https://www.sempermed.com/
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Keretmegállapodás 1. számú módosítása:

A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 31/A.§ (1) bekezdése szerinti jogutódlás vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által TED 2018/S 074-164146 azonosítószámú ajánlati felhívással indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás módosítása volt szükséges. A jogutódlás következményeként az Ajánlatkérő mint szerződő fél adataiban történt változás, továbbá a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben előírt - központosított közbeszerzési portált (www.kozbeszerzes.gov.hu) érintő - adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendjére vonatkozó előírásokkal egészült ki. A szerződés ellenértékének növelésére nem került sor.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10. (hirdetmény száma: KÉ-17174/2020).

Mercator Medical Kft. szállítóval kötött szerződés 2020. szeptember 10. napjával közös megegyezéssel megszűnt (hirdetmény száma: KÉ-17213/2020).

Keretmegállapodás 2. számú módosítása:

A szerződés ellenértékének növelésére kerül sor.

Az Általános Keretmegállapodás 1. számú mellékletében a Szállító Ajánlati Ártáblázatában az „Ajánlott nettó egység ár HUF/pár” érték „97,00” azaz kilencvenhét értékről „130,00” azaz százharminc értékre módosul a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont szerint.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

A COVID-19 vírus járványügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkezett gazdasági körülmények, piaci változások, árfolyam (EUR/HUF) kritikus, kiszámíthatatlan emelkedése, a pandémia következtében kialakult egészségügyi helyzet ármódosító, szállítói kapacitást befolyásoló hatása is indokolttá teszi a módosítást

A keretmegállapodás működőképessége, teljesíthetősége, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 291 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 390 000 000.00 HUF