Leveringen - 577717-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Milín: Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten

2020/S 234-577717

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obec Milín
Nationaal identificatienummer: 00242730
Postadres: 11. května 27
Plaats: Milín
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 262 31
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Roman Bielak
E-mail: bielak@tendera.cz
Telefoon: +420 731193745
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.milin.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://ezak.tendera.cz/profile_display_64.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - dodávky

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42512300 Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revitalizace bytových domů v obci Milín III. a V. etapa - dodávky

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42512300 Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Milín

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 11/08/2020
Einde: 30/09/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013893, CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013981

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-403178

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: S.V.A. spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 18626467
Postadres: Pramenná 3
Plaats: Praha Kunratice
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 148 00
Land: Tsjechië
E-mail: martin@sva-praha.cz
Telefoon: +420 606638262
Internetadres: www.sva-praha.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 18 090 000.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
42512300 Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Milín

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 11/08/2020
Einde: 30/09/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 18 090 000.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: S.V.A. spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 18626467
Postadres: Pramenná 3
Plaats: Praha Kunratice
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 148 00
Land: Tsjechië
E-mail: martin@sva-praha.cz
Telefoon: +420 606638262
Internetadres: www.sva-praha.cz
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Změna řeší vícepráce v rámci III. etapy revitalizace bytových domů v obci Milín zařazené pod §222, odst. 4 ve výši 29 250 CZK bez DPH a vícepráce zařazené pod § 222, odst. 6 ve výši 30 992 CZK bez DPH, celková cena díla pro III. etapu se navyšuje o 60 242 CZK bez DPH na 9 214 242 CZK bez DPH

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

V průběhu realizace byla zjištěna kolize tras potrubí plynu s potrubím VZT a proto bylo rozhodnuto o přeložení potrubí plynu což zahrnovalo uzavření, odplynění, demontáž, montáž, zkouška těsnosti, odvzdušnění spotřebičů a nátěr a v důsledku rozporu stavebních dispozic ve většině bytů s projektovou dokumentací dochází k navýšení počtu tvarovek na potrubí VZT, které je nutné pro zachování systému VZT a jeho funkčnosti bezpodmínečně použít.

Zadavatel jednající s náležitou péčí pověřil zpracováním projektové dokumentace osobu odborně způsobilou a potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které tudíž nemohl předvídat.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 18 090 000.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 18 150 242.00 CZK