Diensten - 577721-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Stockholm: Informaticadiensten

2020/S 234-577721

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sveriges Television Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556033-4285
Postadres: SVT Inköp
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 105 10
Land: Zweden
Contactpersoon: Emma Ryman
E-mail: emma.ryman@svt.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://svt.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afamxrmqsm&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public service
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tillgänglighetstester

Referentienummer: 202076
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tillgänglighetstester av SVT:s plattformar

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
72260000 Diensten in verband met software
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stockholm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SVT har för avsikt att under december 2020 påbörja upphandling av Tillgänglighetstester. Upphandlingen syftar till att testa SVT:s plattformar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för individer med fysiska, psykiska, intellektuella och/eller kognitiva funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020