Diensten - 577722-2020

01/12/2020    S234

Italië-Palermo: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2020/S 234-577722

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Risorse ambiente Palermo SpA
Postadres: piazzetta Benedetto Cairoli snc
Plaats: Palermo
NUTS-code: ITG12 Palermo
Postcode: 90123
Land: Italië
Contactpersoon: Avv. M. C. Donatella Codiglione
E-mail: rap.spa@cert.comune.palermo.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rapspa.it
Adres van het kopersprofiel: http://trasparenza.rapspa.it/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SPA con socio unico Comune di Palermo
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manifestazione di interesse per il servizio di carico trasporto e trattamento dei rifiuti urbani fuori regione prodotti nel territorio del Comune di Palermo

Referentienummer: TD 12/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La RAP SpA ritiene necessario acquisire manifestazione di interesse da parte di O.E. autorizzati per il servizio di carico trasporto e trattamento dei rifiuti urbani fuori regione prodotti nel territorio del Comune di Palermo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG12 Palermo
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piattaforma impiantistica di Bellolampo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di carico trasporto e trattamento dei rifiuti urbani fuori regione prodotti nel territorio del Comune di Palermo

II.2.14)Nadere inlichtingen

Il responsabile del presente provvedimento è l'ing. A. Putrone.

Gli avvisi ed i documenti tecnici sono pubblicati sul portale aziendale della RAP SpA.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020