Diensten - 577729-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Naas: Gezondheidsdiensten

2020/S 234-577729

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Health Service Executive (HSE)
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: Head Office, Millennium Park
Plaats: Naas
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Claudia Manning
E-mail: Claudia.manning@hse.ie
Telefoon: +353 214923053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hse.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/461
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178786&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Request for Information — This is Not a Call for Competition — Private Health Insurance Claim Resolution Services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector

Referentienummer: HSE 15366
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HSE wishes to take soundings from the market in relation to health insurance claim resolution services with the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector. Request for information — this is not a call for competition.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HSE wishes to take soundings from the market in relation to health insurance claim resolution services with the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector. Request for information — this is not a call for competition.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

Eventuele minimumeisen:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

Eventuele minimumeisen:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Request for information — this is not a call for competition — private health insurance claim resolution services within the Voluntary and Statutory Acute Public Hospital Sector.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Plaats: Dublin 2
Land: Ierland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020