Diensten - 577743-2020

01/12/2020    S234

Finland-Espoo: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 234-577743

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Espoon kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0101263-6
Postadres: PL 640, Espoon kaupunki
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-02070
Land: Finland
E-mail: hankinta@espoo.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.espoo.fi/hankinnat
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=306705&tpk=ae0a750c-202a-465f-a31a-5085228e7d31
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=306705&tpk=ae0a750c-202a-465f-a31a-5085228e7d31
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Renkaat ja rengaspalvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta ajoneuvokaluston renkaista ja rengaspalveluista sen eri yksiköiden sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön.

Hankinnan kohteena oleva palvelu sisältää mm. tilaajan ajoneuvokaluston renkaiden kausisäilytykset, renkaiden kausivaihdot sekä rengaspalvelun esim. rengasrikkojen osalta.

Tilaajan leasingajoneuvokaluston renkaat ovat osa leasingsopimusta, eivätkä ne kuulu tämän kilpailutuksen piiriin. Renkaiden hankinnasta on kerrottu lisää liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1) Renkaat ja rengaspalvelut Espoon alueella

2) Renkaat ja rengaspalvelut Lohjan sekä Raaseporin alueella.

Tarjouksen voi tehdä yhdelle (1) tai useammalle osa-alueelle (jäljempänä myös kohderyhmä).

Tilaaja tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella kummallekin osa-alueelle yhden (1) palveluntuottajan ja yhden (1) varatoimittajan.

Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa sopimuksen allekirjoitushetkestä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on jaettu kolmeen (3) toiminta-alueeseen: Läntinen/Raasepori, Pohjoinen/Lohja sekä Itäinen/Espoo. Kunkin toiminta-alueen ajoneuvot asioivat palveluntuottajan lähimmässä toimipisteessä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renkaat ja rengaspalvelut Espoon alueella

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
34351100 Banden voor motorvoertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue 1. Renkaat ja rengaspalvelut Espoon alueella sisältää tilaajan ajoneuvokaluston renkaiden kausisäilytykset ja niihin liittyvät kausivaihdot, renkaiden ostot sekä huoltopalvelun Espoon alueella.

Tässä osa-alueessa palvelua käyttävät Espoon kaupungin eri yksiköt sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toimipisteet on lueteltu liitteessä 2.

Osa-alueiden aluenimet kuvaavat aluetta yleensä eivätkä ole sidottuja virallisiin kuntarajoihin. Niiden sijainti on suhteessa Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimipisteisiin, joihin tarkempi etäisyys on määritelty liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 050 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Renkaat ja rengaspalvelut Lohjan sekä Raaseporin alueella

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
34351100 Banden voor motorvoertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue 2. Renkaat ja rengaspalvelut Lohjan sekä Raaseporin alueella sisältää tilaajan ajoneuvokaluston renkaiden kausisäilytykset ja niihin liittyvät kausivaihdot, renkaiden ostot sekä huoltopalvelun Lohjan ja Raaseporin alueella.

Tässä osa-alueessa palvelua käyttävät pääasiassa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toimipisteet, mutta tarvittaessa myös muut tilaajan toimipisteet. Palveluntuottajalla on oltava vähintään kaksi (2) toimipistettä, joista toisen on sijaittava Lohjan alueella ja toisen Raaseporin alueella

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen toimipisteet on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä 2.

Osa-alueiden aluenimet kuvaavat aluetta yleensä eivätkä ole sidottuja virallisiin kuntarajoihin. Niiden sijainti on suhteessa Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimipisteisiin.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Espoon kaupunki, Hankintakeskus

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020