Diensten - 577744-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-La Défense: Typen, tekstverwerking en desktop publishing

2020/S 234-577744

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Meddtl
Postadres: Grande Arche — paroi Sud
Plaats: La Défense Cedex
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
Postcode: 92055
Land: Frankrijk
E-mail: Sad3.sas.daf.sg@developpement-durable.gouv.fr
Telefoon: +33 140816759
Fax: +33 140813641
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.developpement-durable.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=661862&orgAcronyme=d4t
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=661862&orgAcronyme=d4t
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Boite à outils

Referentienummer: SG-SAD3-052-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79550000 Typen, tekstverwerking en desktop publishing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'exécution sur divers documents et supports administratifs ou techniques avec des logiciels bureautiques. Le marché comporte quatre unités d'œuvre:

— mise en page de documents,

— correction d'auteur,

— secrétariat de rédaction,

— hotline téléphonique.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79550000 Typen, tekstverwerking en desktop publishing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dans les bureaux du titulaire ou ceux du ministère à Paris ou La Défense.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'exécution sur divers documents et supports administratifs ou techniques avec des logiciels bureautiques.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché est conclu pour une durée de douze mois à compter de sa notification, reconductible tacitement trois fois par période de douze mois. La durée maximale ne peut excéder 48 mois. La décision de non-reconduction est notifiée au titulaire dans un délai de trois mois avant la date anniversaire du marché.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Après réception, analyse et classement des candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur retiendra les cinq (5) candidats les mieux classés. Ces candidats seront invités, après transmission d'une lettre de consultation par le représentant du pouvoir adjudicateur, à remettre une offre.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

En application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec le titulaire du marché pour la réalisation de prestations similaires, sous réserve que les nouveaux marchés soient conclus dans les trois ans à compter de la notification du marché initial.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La présente consultation est lancée en raison de la déclaration sans suite du lot nº 6 de la procédure Sg-Sad3-051-19.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le marché est susceptible d'être renouvelé au terme de sa durée de validité.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322 — F
Plaats: Cergy-Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322 — F
Plaats: Cergy-Pontoise
Postcode: 95027
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefoon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020