Diensten - 577750-2020

01/12/2020    S234

Finland-Tampere: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2020/S 234-577750

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pirkanmaan Voimia Oy
Nationaal identificatienummer: 2938704-2
Postadres: Naulakatu 2
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33100
Land: Finland
Contactpersoon: Tuomi Logistiikka / Lassi Koivumäki
E-mail: lassi.koivumaki@tuomilogistiikka.fi
Telefoon: +358 417304675
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://voimia.fi/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=279621&tpk=ebafa611-8cbb-4bc4-8612-ca472a0aab4f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=279621&tpk=ebafa611-8cbb-4bc4-8612-ca472a0aab4f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Henkilöstövuokrauspalvelun hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Pirkanmaan Voimia Oy:n toimeksiannosta tarjouksia henkilöstövuokrauspalvelun hankintaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuomi Logistiikka Oy pyytää Pirkanmaan Voimia Oy:n toimeksiannosta tarjouksia henkilöstövuokrauspalvelun hankintaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinnan kohteena on tilapäinen vuokratyövoima pääasiassa lyhyisiin, äkillisiin, ennalta arvaamattomiin poissaoloihin sekä tasaamaan ruuhkahuippuja ja kausivaihteluita ateria- ja puhdistuspalvelutyössä. Työvoimatarve on määräaikaista ja pääosin pituudeltaan alle 10 päivää. Tilausten määrä, tilattavat ammattinimikkeet ja työvuorojen kesto vaihtelevat päiväkohtaisesti. Palvelu on kuvattu tarkemmin sopimuksen liitteessä 2 Palvelukuvaus.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien lisättynä kahden (2) vuoden optiokausimahdollisuudella. Sopimuskauden arvioitu aloitusaika on 1.2.2021. Sopimus tehdään puitejärjestelynä kahden (2) palveluntuottajan kanssa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahden (2) vuoden optiokaudella. Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Tilaaja päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilaustyyppi 3. Määräaikainen työntekijä (työvoiman tarve yli 10 päivää, työaika vähintään 30 h/vk). Määräaikaisesta työntekijästä tarkemmin palvelukuvauksessa.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020