Diensten - 577764-2020

01/12/2020    S234

Italië-Fisciano: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

2020/S 234-577764

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Fisciano
Postadres: piazza Gaetano Sessa
Plaats: Comune di Fisciano
NUTS-code: ITF35 Salerno
Postcode: 84084
Land: Italië
E-mail: cuc.valledellirno@legalmail.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.comune.fisciano.sa.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.cucvalledellirno.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.cucvalledellirno.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Attività relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA — SIPROIMI PROG- 1111 PR- 01

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000 Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Appalto di selezione soggetto attuatore per l'affidamento, in prosecuzione, delle attività relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA — SIPROIMI PROG- 1111 PR- 01 — Periodo 1.1.2021-30.6.2023 — Comune di Fisciano — CIG: 8467826F0F — CUP n. D49J20000500001.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 673 562.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF35 Salerno
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Appalto di selezione soggetto attuatore per l'affidamento, in prosecuzione, delle attività relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA — SIPROIMI PROG- 1111 PR- 01 — Periodo 1.1.2021-30.6.2023 — Comune di Fisciano — CIG: 8467826F0F — CUP n. D49J20000500001.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 673 562.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 910
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PROG-1111 PR-01.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Campania
Plaats: Salerno
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020