Diensten - 577768-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Ljungby: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2020/S 234-577768

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ljungby kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0670
Postadres: Olofsgatan 9
Plaats: Ljungby
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
Postcode: 341 83
Land: Zweden
Contactpersoon: Carl Fredrik Ledin
E-mail: carlfredrik.ledin@ljungby.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ljungby.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaqdyufdn&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaqdyufdn&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Företagshälsovård

Referentienummer: AVT2020/0011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85147000 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling avser Ljungbys behov av företagshälsovård för ca 2 900

Medarbetare samt skolläkare till skolhälsovård för 3 800 - 4 000 elever på skolor i Ljungby kommun.

Företagshälsovård till kommunala bolagen Ljungby

Energinät AB och Ljungbybostäder AB med 41

Respektive 25 anställda.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljungby

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling avser Ljungbys behov av företagshälsovård för ca 2 900

Medarbetare samt skolläkare till skolhälsovård för 3 800 - 4 000 elever på skolor i Ljungby kommun.

Företagshälsovård till kommunala bolagen Ljungby

Energinät AB och Ljungbybostäder AB med 41

Respektive 25 anställda.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Växjö
Plaats: Växjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020