Diensten - 577777-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Solna: Reparatie en onderhoud van machines

2020/S 234-577777

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Nationaal identificatienummer: 815200-1148
Postadres: Box 1104
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 171 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Almlöw
E-mail: jenny.almlow@signalisten.se
Telefoon: +46 8-7052239
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.signalisten.se/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/signalisten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55786
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/signalisten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55786
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service och installation av tvättstugeutrustning

Referentienummer: UH-2020-98
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser ramavtal för installation, reparation, service och underhåll av tvättstugeutrustning i Bostadsstiftelsen Signalistens fastighetsbestånd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
51500000 Installatie van machines en uitrusting
51543400 Installatie van wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ramavtal för installation, reparation, service och underhåll av tvättstugeutrustning i Bostadsstiftelsen Signalistens fastighetsbestånd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 2

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/01/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2021
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020