Diensten - 577777-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Solna: Reparatie en onderhoud van machines

2020/S 234-577777

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Nationaal identificatienummer: 815200-1148
Postadres: Box 1104
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 171 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Jenny Almlöw
E-mail: jenny.almlow@signalisten.se
Telefoon: +46 8-7052239
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.signalisten.se/
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service och installation av tvättstugeutrustning

Referentienummer: UH-2020-98
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
51500000 Installatie van machines en uitrusting
51543400 Installatie van wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 2

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/01/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020