Diensten - 577812-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-München: Openbaarvervoersdiensten

2020/S 234-577812

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreise München und Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Postadres: Thierschstr. 2
Plaats: München
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Postcode: 80538
Land: Duitsland
Contactpersoon: Henning Hoffmann
E-mail: henning.hoffmann@mvv-muenchen.de
Telefoon: +49 89/21033264
Fax: +49 89/21033298
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mvv-muenchen.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E11142694
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E11142694
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 260

Referentienummer: 260 (2021)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Linienverkehr auf der MVV-Regionalbuslinie 260: Germering-Unterpfaffenhofen (S) — Planegg (S) — Fürstenried West [U] als Gesamtleistung (Linie).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21C Fürstenfeldbruck
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreis Fürstenfeldbruck Landkreis München Landeshauptstadt München

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— ca. 483 773 Nwkm/a,

— 4 x Neufahrzeuge 12 m (Niederflur),

— ca. 21 Haltestellen.

Geschätzter Wert ohne MwSt.:

Spanne von 5 585 000 bis 6 275 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantierte Zeit für die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Zusätzlich angebotene Fahrzeugqualität / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferung der Neufahrzeuge/Übergangsbedienung / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Betriebskosten / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/12/2021
Einde: 12/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Erklärung des Bieters bzw. der Mitglieder einer Bietergemeinschaft, dass sie sich nicht in einem Insolvenzverfahren befinden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Angabe zu Inhabern, Gesellschaftern und zur Führung der Geschäfte bestellten Personen des Bieters, bzw. der Mitglieder einer Bietergemeinschaft.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Die Bieter bzw. Mitglieder einer Bietergemeinschaft müssen ähnlice Leistungen bereits mit Erfolg erbracht haben.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506238
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Mit der Abgabe des Angebotes unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtige Angebote gem. § 134 GWB und § 62 VgV.

Der Vertrag begründet während der Laufzeit ein ausschließliches Recht im Sinne von Art. 2 lit. f) Verordnung(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates i. V. m. § 8a Abs. 8 PBefG. Das ausschließliche Recht schützt die gegenständlichen Leistungen vor Verkehren, die das Fahrgastpotential dieser Leistungen nicht nur unerheblich beeinträchtigen, soweit sie vom Auftraggeber nicht selbst veranlasst werden. Es umfasst dabei Leistungen gemäß den §§ 42 und 43 PBefG.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postadres: Postfach
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf die Ausschlusswirkungen des § 160 Abs. 3 GWB wird hingewiesen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020