Diensten - 577812-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-München: Openbaarvervoersdiensten

2020/S 234-577812

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreise München und Fürstenfeldbruck, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
Postadres: Thierschstr. 2
Plaats: München
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Postcode: 80538
Land: Duitsland
Contactpersoon: Henning Hoffmann
E-mail: henning.hoffmann@mvv-muenchen.de
Telefoon: +49 89/21033264
Fax: +49 89/21033298
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mvv-muenchen.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 260

Referentienummer: 260 (2021)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21C Fürstenfeldbruck
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/12/2021
Einde: 12/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506238
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020