Diensten - 577819-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Montreuil-sous-Bois: Gebouwinspectiediensten

2020/S 234-577819

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AFPA
Postadres: 3 rue Franklin
Plaats: Montreuil-sous-Bois
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: stephane.delatour@afpa.fr
Telefoon: +33 666407474
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.afpa.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://afpa.e-marchespublics.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://afpa.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Formation professionnelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de contrôle périodique réglementaire des installations électriques des sites AFPA

Referentienummer: N°95/20/155/AOO/CONTROL-ELEC/SDR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315400 Gebouwinspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La prestation couvre les opérations de «contrôle, d'essais et de mesures» effectués en vue de s'assurer que l'ensemble des installations électriques, de tous les locaux et/ou emplacements comportant des équipements électriques, situés sur tous les «sites» gérés par l'AFPA est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 025 600.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Périmètre géographique: Est/Sud-Est/Sud-Ouest

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315400 Gebouwinspectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation couvre les opérations de «contrôle, d'essais et de mesures» effectués en vue de s'assurer que l'ensemble des installations électriques, de tous les locaux et/ou emplacements comportant des équipements électriques, situés sur tous les «sites» gérés par l'AFPA est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 572 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement trois (3) fois pour une période d'un (1) an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Périmètre géographique: Nord/Ouest/IDF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315400 Gebouwinspectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestation couvre les opérations de «contrôle, d'essais et de mesures» effectués en vue de s'assurer que l'ensemble des installations électriques, de tous les locaux et/ou emplacements comportant des équipements électriques, situés sur tous les «sites» gérés par l'AFPA est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 453 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement trois (3) fois pour une période d'un (1) an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: AFPA
Postadres: 3 rue Franklin
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: stephane.delatour@afpa.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020