Diensten - 577825-2020

Submission deadline has been amended by:  14941-2021
01/12/2020    S234

Frankrijk-Saint-Germain-en-Laye: Diensten voor het uitroeien van ratten

2020/S 234-577825

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mindef/EMA/SCA/PFAF-IDF
Postadres: Base des Loges — 8 avenue du Président Kennedy — BP 40202
Plaats: Saint-Germain-en-Laye Cedex
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 78102
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Téléphone +33 139212580
E-mail: Pfc-paris-bap.ach.fct@intradef.gouv.fr
Telefoon: +33 139212423
Fax: +33 139212620
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=655752&orgAcronyme=g7h
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Mindef/SCA/PFC-Paris
Postadres: Base des Loges — 8 avenue du Président Kennedy — BP 40202
Plaats: Saint-Germain-en-Laye Cedex
Postcode: 78102
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mindef/SCA/PFC-Paris, contact: Mme Janie Guelfucci-Chaibi, téléphone +33 139212387, courriel: pfc-paris-cop.ach.fct@intradef.gouv.fr — M. Jeanneau, téléphone +33 139212583, courriel: pfc-paris-cop.ach.fct@intradef.gouv.fr
E-mail: Pfc-paris-cop.ach.fct@intradef.gouv.fr
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit de trois pôles du GSBDD IDF: pôle de Villacoublay (lot nº 1); pôle de Paris école militaire (lot nº 2); pôle de Montlhéry (lot nº 3)

Referentienummer: DAF_2020_000296
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit de trois pôles du GSBDD IDF:

— pôle de Villacoublay (lot nº 1);

— pôle de Paris école militaire (lot nº 2);

— pôle de Montlhéry (lot nº 3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 515 316.72 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit du pôle de Villacoublay du GSBDD IDF

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Base aérienne, 107 route de Gisy, 78129 Villacoublay-Air.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit du pôle de Villacoublay du GSBDD IDF.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 208.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconductible de manière tacite à chaque date d'anniversaire de notification sans que la durée totale du marché public ne puisse excéder quatre (4) ans. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

L'administration informe le prestataire que compte tenu de la sensibilité des divers sites militaires, leur accès est soumis à des contraintes de sûreté.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit du pôle de Paris école militaire (PEM) du GSBDD IDF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paris école militaire, 1 place Joffre — case 56, 75700 Paris SP 7.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit du pôle de Paris école militaire (PEM) du GSBDD IDF.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 171 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconductible de manière tacite à chaque date d'anniversaire de notification sans que la durée totale du marché public ne puisse excéder quatre (4) ans. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accès aux sites militaires: l'administration informe le prestataire que compte tenu de la sensibilité des divers sites militaires, leur accès est soumis à des contraintes de sûreté. La procédure, classée sensible, est soumise aux dispositions de l'IGI 1300 du 30.11.2011 relative aux conditions de protection du secret de la défense nationale (voir rubrique conditions d'exécution des contrats).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit au profit du pôle de Montlhéry du GSBDD IDF

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90923000 Diensten voor het uitroeien van ratten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

route de Limours, 91315 Montlhéry.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations d'élimination des nuisibles au profit au profit du pôle de Montlhéry du GSBDD IDF.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 224 558.72 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconductible de manière tacite à chaque date d'anniversaire de notification sans que la durée totale du marché public ne puisse excéder quatre (4) ans. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Accès aux sites militaires: l'administration informe le prestataire que compte tenu de la sensibilité des divers sites militaires, leur accès est soumis à des contraintes de sûreté. La procédure, classée sensible, est soumise aux dispositions de l'IGI 1300 du 30.11.2011 relative aux conditions de protection du secret de la défense nationale (voir rubrique conditions d'exécution des contrats).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Accès aux sites militaires: l'administration informe le prestataire que compte tenu de la sensibilité des divers sites militaires, leur accès est soumis à des contraintes de sûreté. La procédure, classée sensible, est soumise aux dispositions de l'IGI 1300 du 30.11.2011 relative aux conditions de protection du secret de la défense nationale. Pour chaque candidat des lot 2 et 3, le contrôle élémentaire de la personne morale est obligatoire et peut conduire à un avis «avec réserves» ou «sans réserves». Un avis «avec réserves» peut conduire le pouvoir adjudicateur à écarter une société à n'importe quel stade de la procédure. Les personnes physiques devant exécuter les prestations du contrat devront faire l'objet d'une procédure de contrôle élémentaire.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Accès aux sites militaires: l'administration informe le prestataire que compte tenu de la sensibilité des divers sites militaires, leur accès est soumis à des contraintes de sûreté. La procédure, classée sensible, est soumise aux dispositions de l'IGI 1300 du 30.11.2011 relative aux conditions de protection du secret de la défense nationale. Pour chaque candidat des lot 2 et 3, le contrôle élémentaire de la personne morale est obligatoire et peut conduire à un avis «avec réserves» ou «sans réserves». Un avis «avec réserves» peut conduire le pouvoir adjudicateur à écarter une société à n'importe quel stade de la procédure. Les personnes physiques devant exécuter les prestations du contrat devront faire l'objet d'une procédure de contrôle élémentaire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 58 avenue Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.versailles.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Préfecture région Île-de-France, comité consultatif de règlement des litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 3 rue Leblanc
Plaats: Paris
Postcode: 75911
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 182524267
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direction des affaires juridiques — bureaux contentieux et domanial
Postadres: 26 boulevard Victor
Plaats: Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 145526545
Fax: +33 145525540
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020