Diensten - 577832-2020

01/12/2020    S234

Polen-Tychy: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 234-577832

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Postadres: al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
Plaats: Tychy
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Miozga
E-mail: rcgw@rcgw.pl
Telefoon: +49 323257235
Fax: +49 323257285
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rcgw.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.rcgw.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.rcgw.pl/przetargi-zapytania-ofertowe
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy, przy ul. Sikorskiego 20

Referentienummer: EU/JNJ/sprzątanie/25/XI/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy, przy ul. Sikorskiego 20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz sposób jego wykonania określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C Tyski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wodny Park Tychy, ul. Sikorskiego 20, 43-100 Tychy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy, przy ul. Sikorskiego 20. Opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:

1) Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

2) Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt17) ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

3) Złożenie oferty wraz z JEDZ i innymi dokumentami wymienionymi w pkt XV SIWZ oraz jej wycofanie a także zmiana odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal.System miniPortal zapewnia bezpłatną, dedykowaną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert;

4) Pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będzie odbywała się przy użyciu poczty elektronicznej Wykonawcy i skrzynki Zamawiającego: rcgw@rcgw.pl;

5) Do złożenia oferty wraz z JEDZ i innymi dokumentami wymienionymi w pkt XV SIWZ oraz jej wycofania a także zmiany, Wykonawca musi posiadać konto firmy na ePUAP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

2. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. Informacje dodatkowe – zgodnie z SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie spełnienia war. udziału w postęp. Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni war. dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że:

1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (do upływu terminu składania ofert) należycie, co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. jedną usługę sprzątania, trwającą co najmniej 12 m-cy, w ramach jednego kontraktu, w obiektach użyteczności publicznej. Wartość wykonanej usługi musi być nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto.

1.2 dysponuje co najmniej jednym (1) pracownikiem, który będzie pełnił funkcję Koordynatora obiektu z minimum trzyletnim doświadczeniem w nadzorze nad realizacją zamówień dotyczących utrzymania czystości.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania war. udziału w postęp. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a ustawy Pzp i pkt V.C.1.1 i 1.2 SIWZ.

3. W odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt V.C.1.1 i 1.2 SIWZ.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w war. udziału w postęp. oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI.1 SIWZ (JEDZ), Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

5.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem – zał. nr 8 do SIWZ.

5.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczone usługi, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem – zał. nr 9 do SIWZ.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zam. będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów (zał. 3 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ tj. Istotnymi Postanowieniami Umowy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 124-303869
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego w Tychach przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 12, w pokoju nr 405C, IV piętro.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie złożonych ofert jest komisyjne i jawne. Komisja Przetargowa została powołana w składzie wynikającym z Zarządzenia Prezesa Zarządu RCGW S.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

III/IV kwartał 2021

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Informacje dotyczące postępowania – zgodnie z pkt V.A SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – o których mowa w pkt V.D. SIWZ;

2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt V.C.1. SIWZ.

3. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego w postaci elektronicznej w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Sposób wypełnienia oraz złożenia JEDZ został opisany w pkt VI. i XV SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

6.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał. nr 7 do SIWZ);

6.3. Wykaz usług wykonanych – zał. nr 8 do SIWZ;

6.4. Wykaz osób – zał. nr 9 do SIWZ.

7. Dokumenty dla Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – pkt VII.2. – VII.4. SIWZ.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej,zgodnie z pkt XV.19. SIWZ – oświadczenie – zał. nr 4 do SIWZ – o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt VII SIWZ zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę na wezwanie Zamawiającego.

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – procedura samooczyszczenia została opisana w pkt XI. SIWZ.

11. Wykonawca składa:

11.1. Formularz Oferty – zał. nr 1 do SIWZ.

11.2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

11.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające zakres działania pełnomocnika (jeżeli dotyczy);

11.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 uPzp (jeżeli dotyczy);

11.5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z pkt XIII.7. SIWZ.

12. Pozostałe informacje zgodnie z SIWZ, dostępnej pod adresem: https://bip.rcgw.pl/przetargi-zapytania-ofertowe

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020