Diensten - 577834-2020

01/12/2020    S234

Polen-Piła: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-577834

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Nationaal identificatienummer: ZP.I.-1/341/14/20
Postadres: ul. gen. Władysława Andersa 10
Plaats: Piła
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 64-920 Piła
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Ziółkowski
E-mail: zampubl@zdiz.pila.pl
Telefoon: +48 672111637
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zdiz.pila.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.zdiz.pila.pl/list.php?sid=39ea967036b39c6b530eb9a61abeb09b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: utrzymanie dróg i zieleni w mieście.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oczyszczanie zimowe jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych na terenie miasta Piły

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Zadanie obejmuje działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, a w szczególności:

a) mechaniczne i ręczne odśnieżnie jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych;

b) mechaniczne i ręczne odśnieżnie jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych wraz z równoczesnym posypywaniem;

c) zwalczanie śliskości na jezdniach, zatokach postojowych, zatokach autobusowych przy pomocy środków chemicznych;

d) oczyszczanie terenów dodatkowo zlecanych przez Zamawiającego;

e) wywóz śniegu i lodu;

f) gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług.

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2020/2021.

2. Zadanie obejmuje działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu, a w szczególności:

a) mechaniczne i ręczne odśnieżnie jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych;

b) mechaniczne i ręczne odśnieżnie jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych wraz z równoczesnym posypywaniem;

c) zwalczanie śliskości na jezdniach, zatokach postojowych, zatokach autobusowych przy pomocy środków chemicznych;

d) oczyszczanie terenów dodatkowo zlecanych przez Zamawiającego;

e) wywóz śniegu i lodu;

f) gotowość do świadczenia usług, polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług.

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

W przypadku wątpliwości co do respektowania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia Państwową Inspekcję Pracy o zaistniałych wątpliwościach.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 15/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje zmianę zakresu rzeczowego poprzez zwiększenie powierzchni lub krotności oczyszczania (maksymalnie 5 x 9 076 107,50 m2). Zamawiający dopuszcza także rozszerzenie czasu wykonywania oczyszczania (do 31.3.2021).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania musi znajdować się w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach (Dz.U. 2020., poz. 791).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Posiadanie sprzętu w ilości minimalnej:

— 5 solarek sprawnych z nośnikiem do posypywania i odśnieżania jezdni.

2. Dysponowanie magazynem do przechowywania środków chemicznych, soli (min. 1 300 ton).

3. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 600 000,00 PLN polegające na oczyszczaniu zimowym jezdni, w tym wywozu powstałych w ten sposób odpadów.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:05
Plaats:

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Jesień 2021 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 d...

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020