Diensten - 577834-2020

01/12/2020    S234

Polen-Piła: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 234-577834

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
Nationaal identificatienummer: ZP.I.-1/341/14/20
Postadres: ul. gen. Władysława Andersa 10
Plaats: Piła
NUTS-code: PL411 Pilski
Postcode: 64-920 Piła
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Ziółkowski
E-mail: zampubl@zdiz.pila.pl
Telefoon: +48 672111637
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zdiz.pila.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: utrzymanie dróg i zieleni w mieście.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oczyszczanie zimowe jezdni, zatok postojowych, parkingów i zatok autobusowych na terenie miasta Piły

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 15/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje zmianę zakresu rzeczowego poprzez zwiększenie powierzchni lub krotności oczyszczania (maksymalnie 5 x 9 076 107,50 m2). Zamawiający dopuszcza także rozszerzenie czasu wykonywania oczyszczania (do 31.3.2021).

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020