Diensten - 577845-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Galway: Gezondheidsdiensten

2020/S 234-577845

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: National University of Ireland, Galway (NUI Galway)
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: University Road
Plaats: Galway
NUTS-code: IE04 Northern and Western
Land: Ierland
Contactpersoon: Órla Ní Loideáin
E-mail: orla.niloideain@nuigalway.ie
Telefoon: +353 91494300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nuigalway.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/414
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178941&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=178941&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Occupational Health Services (Employment Related)

Referentienummer: CON491/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NUI Galway is tendering to establish a single party framework for pre-employment health checks, in-service health assessments, and ancillary occupational health services, including but not limited to follow up testing, allergy testing, vaccinations, etc., to be carried out for and on behalf of the University.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71317210 Advies inzake gezondheid en veiligheid
75122000 Administratieve diensten voor gezondheidszorg
85120000 Medische praktijk en aanverwante diensten
85121000 Medische praktijken
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
85141000 Diensten verleend door medisch personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE04 Northern and Western
Voornaamste plaats van uitvoering:

Galway.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NUI Galway is tendering to establish a single party framework for pre-employment health checks, in-service health assessments, and ancillary occupational health services, including but not limited to follow up testing, allergy testing, vaccinations, etc., to be carried out for and on behalf of the University.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of team proposed / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract management / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed approach to meeting requirements / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 48 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 years.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: National University of Ireland, Galway
Postadres: University Road
Plaats: Galway
Postcode: H91 TK33
Land: Ierland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020