Diensten - 577850-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wola: Bereiden van maaltijden

2020/S 234-577850

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 6381522246
Postadres: Kopalniana 6
Plaats: Wola
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-225
Land: Polen
Contactpersoon: Józef Kunicki
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl
Telefoon: +48 322148301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres van het kopersprofiel: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: działalność szpitali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Referentienummer: ZP/SP/22/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55321000 Bereiden van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55322000 Koken van maaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C Tyski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (kontynuacja umowy na kolejne 12 miesięcy).

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020