Diensten - 577852-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Stara Zagora: Postdiensten

2020/S 234-577852

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentsiya za sotsialno podpomagane chrez Regionalna direktsiya za sotsialno podpomagane — Stara Zagora
Nationaal identificatienummer: 1210150560176
Postadres: ul. „Stefan Karadzha“ No. 8
Plaats: Stara Zagora
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Darina Marinova
E-mail: stzagora-rdsp@asp.government.bg
Telefoon: +359 42623604
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://asp.government.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/2439
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/89704
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/89704
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на РДСП — Стара Загора и на ДСП на територията на област Стара Загора.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64110000 Postdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва приемане (вземане от адресите на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенските пратки от и на адресите на възложителя.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните пощенски услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както следва:

а) кореспондентски пратки до 2 кг;

б) малки пакети до 2 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителна услуга „препоръка“;

4. Допълнителна услуга „известие за доставка“ (обратна разписка).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обектът на обществената поръчка включва приемане (вземане от адресите на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенските пратки от и на адресите на възложителя.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните пощенски услуги:

1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както следва:

а) кореспондентски пратки до 2 кг;

б) малки пакети до 2 кг.

2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

3. Допълнителна услуга „препоръка“;

4. Допълнителна услуга „известие за доставка“ (обратна разписка).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците да притежават издадена от КРС индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга и/или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не дефинира изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите не по-малко от 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, придружена с доказателства за изпълнението. За доказване на техническите и професионалните способности на участниците представят списък на услугите в еЕЕДОП, част IV, раздел „В“, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението.

2. Участниците трябва да притежават внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентни документи, издадени на участника — декларира се в еЕЕДОП, част IV, раздел „В“. Сертификатът следва да е с предмет на настоящата поръчка и да е издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на. качеството, съгласно чл. 64, ал. 5—10 от ЗОП.

3. Участниците трябва да имат изградена мрежа, включваща всички областни градове на територията на цялата страна, или да имат сключен договор за достъп до пощенска мрежа по смисъла на чл. 23 от Закона за пощенските услуги, за което представят декларация (във втората хипотеза участникът посочва с кой оператор има сключен договор).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020