Diensten - 577857-2020

Submission deadline has been amended by:  12444-2021
01/12/2020    S234

Hongarije-Szolnok: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-577857

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_66521905
Postadres: Tószegi út 21.
Plaats: Szolnok
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postcode: 5000
Land: Hongarije
Contactpersoon: Bene Ildikó mb. főigazgató
E-mail: foigazgato@hetenyikorhaz.hu
Telefoon: +36 56503710
Fax: +36 56503722
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hetenyikorhaz.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107142020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107142020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása

Referentienummer: EKR001107142020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lefolytatása révén, külső vállalkozóval kívánja biztosítani 5000 Szolnok, Tószegi út 21.sz. (I.sz. Telephely), és 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.sz. (II.sz. telephely) telephelyeken lévő épületeinek, építményeinek és egyéb műszaki berendezéseinek, az ehhez kapcsolódó közművekkel együtt – becsatlakozási ponttól kezdődően – jelentkező üzemeltetési, karbantartási és eseti hibaelhárítási feladatait.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Voornaamste plaats van uitvoering:

5000 Szolnok, Tószegi út 21.sz. (I.sz. Telephely), 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.sz. (II.sz. telephely)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő 5000 Szolnok, Tószegi út 21.sz. (I. sz. Telephely), és 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.sz. (II. sz. telephely) telephelyeken lévő épületeinek, építményeinek és egyéb műszaki berendezéseinek, az ehhez kapcsolódó közművekkel együtt - becsatlakozási ponttól kezdődően - jelentkező üzemeltetési, karbantartási és eseti hibaelhárítási feladatainak ellátása, az alábbiak szerint:

— tervszerű, rendszeres és folyamatos műszaki karbantartási (TMK) és eseti hibaelhárítási (karbantartás során felmerülő és azon kívüli) munkáinak ellátása 0-24 óra folyamatos időtartamban, mindezek folyamatos üzemvitelének biztosítása, az intézmény területén lévő, (I. és II. számú telephely) az egészségügyi szakellátást biztosító konyhai mosogatógépek, felvonók, lépcsőjáró, diesel elektromos aggregátor, klímák és folyadékhűtők, ívó és csapadék-szennyvíz elvezető rendszerek karbantartási és eseti hibaelhárítási feladatai,

— az egyéb az intézményi területhez tartozó utak, járdák, parkolók, zöldterületek és a mentőhelikopter leszállóhely (V. osztályú repülőtér) karbantartása,

— az intézmény működéséhez szervesen kapcsolódó szállítási feladatok,

— egyéb üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok.

A feladatellátás kiterjed az intézet kezelésében lévő a műszaki dokumentáció mellékletében sorolt szolgálati lakásokra és a Fegyvernek, Kastélyköz 2.sz. alatti raktárépületre is, azzal, hogy ezekben csak eseti hiba elhárítását kell végezni eseti megrendelés alapján.

Az egyéb területek (út, járda, parkoló, zöldterületek) és mentőhelikopter leszállóhely karbantartása alatt az ajánlati műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat kell érteni (takarítás, síkosság-mentesítés, zöldterület gondozás).

Az elvégzett munkálatoknak (tervszerű karbantartás és eseti hibajavítás) teljes körűen biztosítaniuk kell az intézményben folyó egészségügyi szakellátási tevékenység és ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgáló tevékenységek zavartalan végzéséhez szükséges feltételeket.

Nem tartozik az ajánlattevő feladatkörébe az:

— orvosi gép-műszerek, berendezések,

— egészségügyi és ügyviteli informatikai rendszerek üzemeltetése.

Az üzemeltetési és karbantartási feladatokkal érintett épületek, területek nagysága:

I. sz. Telephely: karbantartandó épületek alapterülete: 63 019 m2; egyéb külső területek (út, járda, parkoló, zöldterület): 61 210 m2 (magába foglalja az 536 m2 gázfogadó alapterületét is).

II. sz. Telephely: karbantartandó épületek alapterülete: 7 428 m2; egyéb külső területek (út, járda, parkoló, zöldterület): 901 m2

Az ajánlatkérői fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény 1243 (aktív és krónikus) ágyas.

A részletes feladat-meghatározást, beleértve az üzemeltetési és karbantartási feladatokkal érintett berendezések ismertetését, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció és mellékletei tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Eseti hibaelhárítás megkezdésének ideje, a hibajavítás Megrendelő általi elrendelésétől számítva (perc) (maximum 60 perc, legkedvezőbb megajánlás 30 perc) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Eseti hiba kijavítására vonatkozó jótállás mértéke (hónap) (minimum 6 hónap, legkedvezőbb megajánlás 24 hónap) / Weging: 1
Prijs - Weging: 12
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

AK fenntartja a jogot, hogy a szerződést egy alkalommal a szerződés eredeti időbeli hatálya lejártát követő további 12 hónappal meghosszabbítsa. AK legalább 30 nappal a szerződés eredeti időbeli hatályának lejárta előtt jelzi, ha él a szerződés meghosszabbítására vonatkozó jogával. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy ne a teljes 12 hónapra, hanem annál rövidebb időtartamra éljen a szerződés meghosszabbításának lehetőségével.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ár értékelési szemponton belül ajánlatkérő az alábbi alszempontokat értékeli:

1.1. Havi nettó átalányár (Ft/hó); súlyszám: 7;

1.2. Eseti hibaelhárítás nettó óradíja (Ft/óra); súlyszám: 3;

1.3. Eseti szállítás nettó óradíja (Ft/óra); súlyszám: 2

A havi nettó átalányárnak (Ft/hó) az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerinti tételeket és költségeket kell tartalmaznia.

Az ajánlatok bontásakor a fedezeti összeg ismertetése során a havi átalányárra vonatkozó fedezeti összeg kerül ismertetésre.

A havi nettó átalányárral nem fedezett tételek és költségek elszámolására rendelkezésre álló keretösszeg nettó 7 200 000,- Ft/12 hónap, az elszámolásra a szerződéstervezetben foglalt rendelkezések irányadók.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód: Az AT-nek az ajánlat benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 69.§ (2) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. és 6-7.§-a alapján kell kitölteni. Az EEKD elektronikus űrlapként áll rendelkezésre az EKR-ben. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani ajánlatában (elektronikus űrlap kitöltésével).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot (EEKD) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 64. § alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a kizáró okok hiányát az alábbiak szerint kell igazolnia: Magyarországon letelepedett AT vonatkozásában Kr. 8. § szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT esetében a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el AK.

A Kr. 12.§-16.§ megfelelően alkalmazandó.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezése megfelelően alkalmazandó.

Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)–(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek, valamint a Kr.. 3. § (3), (5) bek. foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére.

AK Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívására AT alkalmassága következőképp igazolható:

M.1. AT-nek csatolnia kell a Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdései szerint igazolva. A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám/ faxszám/ e-mail-cím),

— a szerződés teljesítésének ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap bontásban),

— a szolgáltatás tárgyának ismertetése az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal (intézmény megjelölése, amelyben a teljesítés történt; a szolgáltatás ismertetése),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni.

Irányadó a Kr. 21/A. §, 21. § (3a) bek.

M.2. és M.3. AT-nek a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, M.2. esetén szakmai tapasztalatát, M.3. esetén végzettségét, képzettségét, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot (elektronikus űrlap kitöltésével), megadva abban a szakemberek nevét, a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakember jelenlegi jogviszonyának megjelölését a szervezettel az alkalmassági követelmény megjelölésével, amely tekintetében a szakember bemutatásra kerül, valamint M.3. esetén csatolni kell végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát, M.2. esetén csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Csatolni kell továbbá a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakmai gyakorlatot év/hónap pontossággal kell megadni. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat/tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati/tapasztalati időként.

Az M.1.-M.3. pontok szerinti alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

A Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezése megfelelően alkalmazandó.

Eventuele minimumeisen:

M.1./a. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített legalább egy darab, fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézményben teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység ellátására (karbantartási és/vagy üzemeltetési feladatok ellátása) vonatkozó, legalább 12 hónapos folyamatos időtartamú referenciával.

M.1./b. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónap) szerződésszerűen teljesített legalább egy darab intézmény működéséhez szervesen kapcsolódó szállítási feladatok (amely kiterjed legalább áru-, anyag-, gép-, élelemszállításra) ellátására vonatkozó, legalább 12 hónapos folyamatos időtartamú referenciával.

Az M.1./a. és M.1./b. referencia követelmény egy szerződéssel is igazolható, ha annak tárgya mind az M.1./a., mind az M.2./b. alkalmassági követelmény szerinti tevékenységet magában foglalta.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap egészségügyi létesítmények karbantartása és/vagy üzemeltetése területén szerzett karbantartás vezető tapasztalattal.

Karbantartás vezető tapasztalat alatt AK olyan feladatkör ellátását érti, amely magában foglalta az egész egészségügyi létesítmény működésére vonatkozóan karbantartás megszervezését, koordinálását, a karbantartási feladatokat elvégző szakemberek irányítását.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő épület felügyeleti műszerész (diszpécser) szakemberrel, akik rendelkeznek:

— elektroműszerész, vagy ipari irányítástechnikai műszerész, vagy ipari elektrotechnikai, vagy mechanikai műszerész szakipari végzettséggel, és

— tűzvédelmi szakvizsgával 45/2011.(XII.07.) BM rendelet alapján.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kötbérek:

Késedelmi: 1%/nap, alapja a havi nettó átalánydíj, max. mérték 10 %.Maximum elérése esetén AK jogosult felmondásra.

Meghiúsulási: 20 %,alapja egy éves szerződés szerinti teljes nettó ellenérték.

Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét havonta utólag az ajánlatkérő képviselője által kiadott teljesítésigazolás alapján benyújtott számla alapján, annak kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással fizeti meg. Irányadók Kbt. 135. § (1),(6)bek.,1997.évi LXXXIII.tv. 9/A.§, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és 6:155.§ (1) bek., Kbt. 27/A.§.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

Részletek a szerződéstervezetben.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. § rendelkezései irányadók.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu).

2. EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR KR) 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. AK a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően biztosítja a közbeszerzési dokumentumokat az EKR KR szerint az EKR-ben regisztrált, az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek., Kbt.65.§(12)bek. és az EKR KR 11-12.§ rendelkezései irányadók.

4. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (elektronikus űrlap kitöltésével).

AT-nek részletes árajánlatot is be kell nyújtania a ’Részletes árajánlat’ táblázat kitöltésével, amely tartalmazza a havi nettó átalányár (Ft/hó) részletezését a Dokumentációban foglaltak szerint.

6. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell:

— Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (elektronikus űrlap kitöltésével),

— Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap kitöltésével),

— Kbt. 65. § (7) bek. szerint, nemleges tartalommal is (elektronikus űrlap kitöltésével).

7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell együttműködési megállapodást.

AK kizárja projekttársaság létrehozását.

8. Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra (alszempontokra) adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

A módszer, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:Ár – fordított arányosítás, Minőségi kritériumok – ME útmutató Kbt.77.§(1) bek. Részletek a Dokumentációban.

9. AK a jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. foglaltakat.

10. A nyertes AT-nek be kell nyújtania a szerződés megkötésekor az Áht. 41. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

11. Nyertes AT-nek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell legalább 15 000 000 Ft/káresemény és 30 000 000 Ft/év fedezet összegű biztosítási szerződéssel,a biztosítási szerződés bemutatása a szerződéskötés feltétele, elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

12. Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Piszkor Melitta; Lajstromszám: 00423

13. Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerint értendők. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei irányadók.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

15. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/.

16. Részajánlattétel kizárásának indoka:

Jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlatok tételének lehetősége részint az egyes ajánlati elemek, ellátandó feladatok között fennálló szakmai-technológiai összefüggés, részint a humán és a technikai erőforrások optimális kihasználásában fennálló indokok miatt nem biztosított.

Az ellátandó feladatok területi megosztása szerinti részajánlattétel is irracionálisan lenne a humán és technikai erőforrások kihasználása szempontjából egyaránt.

17. AK a IV.2.6) pontban jelölt „1 hónap” alatt 30 naptári napot ért.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020