Diensten - 577860-2020

Submission deadline has been amended by:  638914-2020
01/12/2020    S234

Griekenland-Athene: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2020/S 234-577860

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ypoyrgeio Periballontos kai Energeias - Geniki Dieythynsi Periballontikis Politikis - Dieythynsi Diacheirisis Fysikoy Periballontos kai Biopoikilotitas
Postadres: Patision 147
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 115 26
Land: Griekenland
Contactpersoon: Anastasia Dalaka
E-mail: a.dalaka@prv.ypeka.gr
Telefoon: +30 2108642276
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ypeka.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.ypeka.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην ΕΛΛΑΔΑ.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παρακολούθηση με εργασίες πεδίου των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών, εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος, με στόχο την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησής τους.

Η εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διατήρησης των ειδών και οικοτόπων, και για την επικαιροποίηση τού σχεδιασμού και την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης.

Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές του Υ.Π.ΕΝ., για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας στα θέματα της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την υλοποίηση του έργου, το αντικείμενο θα μοιραστεί σε 8 θεματικά τμήματα, ενώ θα υπάρχει ένας συντονιστής με στόχο την παραγωγή ομοιόμορφων παραδοτέων.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 946 302.40 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των υπηρεσιών εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην ΕΛΛΑΔΑ, και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30 Aττική
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δεν έχει χωρική υπόσταση η συγκεκριμένη υπηρεσία. Αφορά στην οριζόντια υποστήριξη άλλων συμβάσεων. Κύρια τοποθεσία εκτέλεσης είναι η Αθήνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο της Υπηρεσίας 1 (συντονιστής) είναι ο επιστημονικός και τεχνικός συντονισμός για την υλοποίηση των Υπηρεσιών 2 – 9, καθώς και η αξιολόγηση, η σύνθεση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου τους.

Ειδικότερα, στα αντικείμενά του περιλαμβάνεται:

— ο επιστημονικός και τεχνικός συντονισμός των Υπηρεσιών εποπτείας 2 έως 9 καθώς και η αξιολόγηση, η σύνθεση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους,

— η επικαιροποίηση της δομής και του περιεχομένου των βάσεων πρωτογενών δεδομένων πεδίου και βιβλιογραφικών δεδομένων, βάσει των προτάσεων και των παραδοτέων των Υπηρεσιών 2 – 9,

— η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του δικτύου Natura 2000 (επικαιροποίηση των SDF), βάσει των προτάσεων των Υπηρεσιών 2 – 9 και ο έλεγχος της συμβατότητας των επικαιροποιημένων περιεχομένων της με τις βάσεις δεδομένων των εκθέσεων των άρθρων 17 (92/43/ΕΟΚ) και 12 (2009/147/ΕΚ) για την Ελλάδα,

— η διατύπωση γνώμης επί των προτάσεων των Υπηρεσιών 2 - 9 ως προς την τροποποίηση των ορίων των υφιστάμεων περιοχών Natura 2000 ή και τον ορισμό νέων περιοχών,

— η σύνταξη των εκθέσεων εφαρμογής των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για την περίοδο αναφοράς 2019-2024,

— ο συντονισμός και η οργάνωση επιστημονικού διαλόγου και η εξαγωγή πορισμάτων επί των Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και των Στόχων Διατήρησης των αντικειμένων εποπτείας, όπου απαιτείται,

— ο σχεδιασμός ενός μόνιμου εθνικού συστήματος εποπτείας (μεθοδολογία εφαρμογής εποπτείας, πρόταση για τις απαραίτητες δομές και τις θεσμικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του),

— η παραγωγή οδηγών για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των ρυθμίσεων των ΠΔ και των Σχεδίων Διαχείρισης, με στόχο των καθορισμό κατευθύνσεων για την επικαιροποίησή τους.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 036 201.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο (2) έργα του Ε.Τ.Π.Α. (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο «Life IP 4Natura».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των τύπων οικοτόπων, χερσαίων και υγροτοπικών, στις περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε εθνικό επίπεδο/επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (πλην των θαλασσίων), οι οποίοι απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των τύπων οικοτόπων εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των τ.ο.

3. Η επικαιροποίηση της δομής και των περιεχομένων των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των τ.ο.

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ευνοϊκών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

7. Η διόρθωση σφαλμάτων και ελλείψεων στη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων των ΕΖΔ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 865.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών χλωρίδας, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών χλωρίδας των Παραρτημάτων ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των ειδών χλωρίδας εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της χλωρίδας

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της χλωρίδας

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών χλωρίδας στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 716 690.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών ασπονδύλων (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών ασπονδύλων, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών ασπονδύλων των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των ειδών ασπονδύλων εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ασπονδύλων

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ασπονδύλων

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών ασπονδύλων στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 716 690.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών αμφιβίων/ερπετών (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών αμφιβίων και ερπετών, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών αμφιβίων και ερπετών των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ πλην των θαλασσίων, που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των ειδών αμφιβίων και ερπετών εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των αμφιβίων και ερπετών

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των αμφιβίων και ερπετών

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών αμφιβίων και ερπετών στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 716 690.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών ιχθυοπανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των ειδών ιχθυοπανίδας εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της ιχθυοπανίδας

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της ιχθυοπανίδας

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 643 806.90 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών θηλαστικών (πλην των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών θηλαστικών, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών θηλαστικών των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των ειδών θηλαστικών εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των θηλαστικών

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των θηλαστικών

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών θηλαστικών στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 838 163.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών, στις χερσαίες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (βαθμός διατήρησης ανά περιοχή Νatura 2000) και σε επίπεδο βιογεωγραφικής περιοχής (κατάσταση διατήρησης σε εθνικό επίπεδο).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και των θαλάσσιων ειδών των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντούν σε ΤΚΣ και ΕΖΔ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου (περιλαμβανομένων των ΖΕΠ), και β) των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και ειδών στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη (ή τη διατήρηση) της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 603 443.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εποπτεία και Αξιολόγηση του καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Όλη η χώρα, εντός κι εκτός δικτύου Natura 2000

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των πληθυσμών και των τάσεων και του Βαθμού διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας εντός και εκτός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, στη χέρσο και στη θάλασσα, σε δύο επίπεδα: στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (βαθμός διατήρησης) και σε εθνικό επίπεδο (πληθυσμός και τάσεις).

Αντικείμενα της Υπηρεσίας αποτελούν:

1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση α) όλων των ειδών ορνιθοπανίδας που καλύπτονται από την Οδηγία για τα πτηνά που απαντούν σε ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες περιοχές του εθνικού χώρου και β) των ειδών ορνιθοπανίδας εθνικής σημασίας.

2. Η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ορνιθοπανίδας

3. Η επικαιροποίηση των βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων και δεδομένων πεδίου σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των ορνιθοπανίδας

4. Η διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση των ορίων περιοχών ή και επέκταση του Δικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

5. Η διατύπωση πρότασης για τη «μετάφραση» των ικανοποιητικών τιμών αναφοράς σε στόχους διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας στο τοπικό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη την επίτευξη (ή τη διατήρηση) βιώσιμων πληθυσμών.

6. Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης παρακολούθησης, περιλαμβανομένων των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών παρακολούθησης, των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, των σταθμών δειγματοληψιών, των συχνοτήτων κ.λπ., για εφαρμογή κατά την επόμενη περίοδο.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου / Weging: 32
Kwaliteitscriterium - Naam: Αποτελεσματικότητα της προταθείσας πρότασης μεθοδολογίας και οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας ομάδας έργου / Weging: 48
Kostencriterium - Naam: Οικονομικότερη προσφορά / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 373 749.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Δύο έργα του ΕΤΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5001198, MIS 5001223 και το έργο LIFE IP 4Natura

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. ήτοι να έχουν εμπειρία, προϋπηρεσία ή ειδίκευση σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον ίσο με το 30 % της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης ανά Υπηρεσία

Eventuele minimumeisen:

Απαιτείται το παρακάτω ποσό ως ελάχιστη τιμή μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων (EUR) για κάθε υπηρεσία:

Υπηρεσία 1: 310 860,00

Υπηρεσία 2: 390 260,00

Υπηρεσία 3: 215 007,00

Υπηρεσία 4: 215 007,00

Υπηρεσία 5: 215 007,00

Υπηρεσία 6: 193 142,00

Υπηρεσία 7: 251 449,00

Υπηρεσία 8: 481 033,00

Υπηρεσία 9: 412 125,00

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Απαιτείται o οικονομικός φορέας:

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας (2011-2020),

Α1) να έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος σε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την επιστημονική παρακολούθηση/ εποπτεία του καθεστώτος διατήρησης ειδών/οικοτόπων ή τη διοίκηση έργου με αντικείμενο την προστασία φυσικού περιβάλλοντος ή τον συντονισμό της επιστημονικής παρακολούθησης / εποπτείας ειδών /οικοτόπων, συνολικής αμοιβής ίσης με το 50 % και άνω του προϋπολογισμού της σύμβασης για την οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος (υποχρέωση για τον υποψήφιο κάθε υπηρεσίας 1-9).

Α2) να έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος σε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών ή ειδών ή οικοτόπων, συνολικής αμοιβής ίσης με 50.000 ευρώ και άνω (υποχρέωση για τον υποψήφιο κάθε υπηρεσίας 1-9).

Β) για τον ρόλο του συντονιστή της ομάδας έργου να διαθέτει έναν επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ρόλο συντονιστή συμβάσεων ή προγραμμάτων και με συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο συμβάσεις ή προγράμματα. Η απαίτηση ισχύει για κάθε μία από τις εννέα (9) υπηρεσίες.

Γ) να διαθέτει «ομάδα έργου» (ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό) με τουλάχιστον τον κάτωθι αριθμό μελών, ανά (υπηρεσία και) σύμβαση:

Υπηρεσία 1: 14 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 2: 7 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 3: 4 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 4: 4 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 5: 4 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 6: 4 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 7: 4 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 8: 7 ειδικούς επιστήμονες

Υπηρεσία 9: 7 ειδικούς επιστήμονες

Δ. Να διαθέτει εξοπλισμό για τις εργασίες πεδίου και τις εργασίες γραφείου

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Πατησίων 147

Αθήνα

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας - Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών
Postadres: Πατησίων 147
Plaats: Αθήνα
Postcode: 112 56
Land: Griekenland
E-mail: a.dalaka@prv.ypeka.gr
Telefoon: +30 2108642276
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020