Diensten - 577864-2020

Submission deadline has been amended by:  591703-2020
01/12/2020    S234

Polen-Ostróda: Straatreinigingsdiensten

2020/S 234-577864

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Powiatowych
Nationaal identificatienummer: PL62
Postadres: ul. Grunwaldzka 62A
Plaats: Ostróda
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 14-100
Land: Polen
Contactpersoon: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Telefoon: +48 896462414
Fax: +48 896421762
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdp.ostroda.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja samorządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na rok 2021

Referentienummer: ZP.2610.21.2020.BŻ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90611000 Straatreinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje „Sprzątanie ulic oraz chodników w ciągu ulic powiatowych na rok 2021” z podziałem na części:

— część nr 1: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części północnej m. Ostródy”,

— część nr 2: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy (strefa I)”,

— część nr 3: „Sprzątanie chodników ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy (strefa II)”,

— część nr 4: „Sprzątanie chodników i ulic w m. Morąg”.

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp,

W związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Sprzątanie chodników, ulic i koszy na śmieci w części północnej m. Ostródy”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1) Sprzątanie i zamiatanie, chodników wyszczególnionych w tabeli nr 1. - prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec- listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj-czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby]

W miesiącach: luty- marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 1.

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów, liści i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki winny być sprzątane wraz z pasami zieleni (między chodnikiem, a jezdnią oraz za chodnikiem na szerokości min. 1 m) jeżeli takie istnieją. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników

I będą sprzątane w tym samym czasie co chodniki ciągu ulicy.

Ponadto należy likwidować, dowolną dozwoloną przepisami technologią, chwasty i trawy

Z oczyszczanej nawierzchni- oczekiwanym standardem jest oczyszczenie nawierzchni do takiego stanu, że nie wystąpią na niej żadne zanieczyszczenia, nawierzchnia będzie miała widoczną strukturę.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do oczyszczenia nieczystości naniesionych po ulewnych deszczach i innych zanieczyszczeń, które występują doraźnie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze w ciągu 2-4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia telefonicznego

I mailowego od Zamawiającego.

Rozliczenie prac nastąpi wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Oprócz powyżej opisanego sprzątania Zamawiający wymaga aby dwa razy (w okresie jesiennym: październik, listopad) sprzątnąć i usunąć opadłe liście zalegające na chodnikach i terenach zielonych. Powierzchnia sprzątania liści nie przekroczy 16 000 m2.

Wykonawca musi posługiwać się wyłącznie sprzętem przeznaczonym do prowadzenia prac na chodnikach.

2)Sprzątanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabeli nr 2 - prace na jezdniach ujętych w tym wykazie odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec- listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj-czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby]w miesiącach: luty- marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac,

W którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej

W piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 2. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Sprzątanie chodników, ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy (strefa I)”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1) Sprzątanie i zamiatanie, chodników wyszczególnionych w tabeli nr 3 – prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj–czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby]w miesiącach: luty–marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 3.

Zakres prac obejmuje:

— oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów, liści i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki winny być sprzątane wraz z pasami zieleni (między chodnikiem, a jezdnią oraz za chodnikiem na szerokości min. 1 m) jeżeli takie istnieją. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodniki ciągu ulicy.

Ponadto należy likwidować, dowolną dozwoloną przepisami technologią, chwasty i trawy z oczyszczanej nawierzchni – oczekiwanym standardem jest oczyszczenie nawierzchni do takiego stanu, że nie wystąpią na niej żadne zanieczyszczenia, nawierzchnia będzie miała widoczną strukturę.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do oczyszczenia nieczystości naniesionych po ulewnych deszczach i innych zanieczyszczeń, które występują doraźnie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze w ciągu 2–4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia telefonicznego i mailowego od Zamawiającego.

Rozliczenie prac nastąpi wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Oprócz powyżej opisanego sprzątania Zamawiający wymaga, aby dwa razy (w okresie jesiennym: październik, listopad) sprzątnąć i usunąć opadłe liście zalegające na chodnikach i terenach zielonych. Powierzchnia sprzątania liści nie przekroczy 13 000 m2.

Wykonawca musi posługiwać się wyłącznie sprzętem przeznaczonym do prowadzenia prac na chodnikach.

2) Sprzątanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabeli nr 4 – prace na jezdniach ujętych w tym wykazie odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj–czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby]w miesiącach: luty–marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 4. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzątanie chodników, ulic i koszy na śmieci w części południowej m. Ostródy (strefa II)”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1) Sprzątanie i zamiatanie, chodników wyszczególnionych w tabeli nr 5. – prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj–czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby] w miesiącach: luty–marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 5.

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów, liści i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki winny być sprzątane wraz z pasami zieleni (między chodnikiem, a jezdnią oraz za chodnikiem na szerokości min. 1 m) jeżeli takie istnieją. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodniki ciągu ulicy.

Ponadto należy likwidować, dowolną dozwoloną przepisami technologią, chwasty i trawy z oczyszczanej nawierzchni – oczekiwanym standardem jest oczyszczenie nawierzchni do takiego stanu, że nie wystąpią na niej żadne zanieczyszczenia, nawierzchnia będzie miała widoczną strukturę.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do oczyszczenia nieczystości naniesionych po ulewnych deszczach i innych zanieczyszczeń, które występują doraźnie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze w ciągu 2–4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia telefonicznego i mailowego od Zamawiającego.

Rozliczenie prac nastąpi wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Oprócz powyżej opisanego sprzątania Zamawiający wymaga, aby dwa razy (w okresie jesiennym: październik, listopad) sprzątnąć i usunąć opadłe liście zalegające na chodnikach i terenach zielonych. Powierzchnia sprzątania liści nie przekroczy 11 000 m2.

Wykonawca musi posługiwać się wyłącznie sprzętem przeznaczonym do prowadzenia prac na chodnikach.

2) Sprzątanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabeli nr 6 – prace na jezdniach ujętych w tym wykazie odbywać się będą do 33 razy w ciągu roku (średnio 4 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 3 razy w miesiącach maj–czerwiec i 1 raz [w razie potrzeby] w miesiącach: luty–marzec oraz grudzień) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 6. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Sprzątanie chodników i ulic w m. Morąg”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1) Sprzątanie i zamiatanie, chodników wyszczególnionych w tabeli nr 7 – prace na chodnikach ujętych w tych wykazach odbywać się będą do 14 razy w ciągu roku (średnio 2 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 1 raz w miesiącu: maj–czerwiec) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja chodników przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 7.

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie chodnika z wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności zalegającej ziemi, piasku, papierów, butelek, niedopałków papierosów, liści i innych odpadów. Realizacja prac wymaga bieżącego wywożenia zebranych zanieczyszczeń. Chodniki winny być sprzątane wraz z pasami zieleni (między chodnikiem, a jezdnią oraz za chodnikiem na szerokości min. 1 m) jeżeli takie istnieją. Azyle dla pieszych są wliczone w ciąg chodników i będą sprzątane w tym samym czasie co chodniki ciągu ulicy.

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do oczyszczenia nieczystości naniesionych po ulewnych deszczach i innych zanieczyszczeń, które występują doraźnie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze w ciągu 2–4 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia telefonicznego i mailowego od Zamawiającego.

Rozliczenie prac nastąpi wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Oprócz powyżej opisanego sprzątania Zamawiający wymaga aby dwa razy (w okresie jesiennym: październik, listopad) sprzątnąć i usunąć opadłe liście zalegające na chodnikach i terenach zielonych. Powierzchnia sprzątania liści nie przekroczy 26 860 m2.

Wykonawca musi posługiwać się wyłącznie sprzętem przeznaczonym do prowadzenia prac na chodnikach.

2) Sprzątanie jezdni ulic wyszczególnionych w tabeli nr 7 – prace na jezdniach ujętych w tym wykazie odbywać się będą do 14 razy w ciągu roku (średnio 2 razy w miesiącach: kwiecień, lipiec–listopad oraz średnio 1 raz w miesiącu: maj–czerwiec) na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego raz w tygodniu zakresu prac, w którym określona zostanie lokalizacja ulic przeznaczonych do sprzątania. Zakres prac na następny tydzień zostanie przekazany Wykonawcy e-mailem (na adres wskazany w umowie) najpóźniej w piątek do godz. 15.00. Zakres nie przekroczy ilości wynikających z tabeli nr 7. Jezdnie objęte tym zakresem prac winny być zamiatane wzdłuż obu krawężników jezdni. Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 0,75 m od krawężnika, łącznie z miejscami postojowymi i zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12–23.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019 1170 ze zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje urządzeniami technicznymi niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.:

a) minimum 1 zamiatarką mechaniczną;

b) minimum 1 środkiem transportu dostosowanym do wywozu zebranych odpadów do miejsca unieszkodliwiania odpadów.

Informacje dodatkowe:

1) Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- Załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, w zakresie: zdolności technicznej, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4a i 4b.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:10
Plaats:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

IV kwartał 2021

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania czynności związanych ze złożeniem oferty znajdują się pod adresem: platformazakupowa.pl

3. Oferta powinna być:

1) sporządzona na podstawie Załączników niniejszej SIWZ w języku polskim;

2) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego:

— podpisu zaufanego,

— podpisu cyfrowego,

— profilu zaufanego – ePUAP,

— pieczęci elektronicznej.

Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli.

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od dnia 1 lipca 2016 roku”.

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

10. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzyć muszą łącznie wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11. Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skrót JEDZ), znajdujący się pod adresem internetowym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1) pobrać plik w formacie XML o nazwie „espd-request.xml” z portalu na którym została udostępniona SIWZ;

2) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/;

3) wybrać odpowiednią wersję językową;

4) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca);

5) zaimportować pobrany wcześniej ze strony internetowej Zamawiającego plik „espd-request.xml”;

6) wypełnić formularz;

7) podpisać i załączyć do oferty.

Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf oraz Załącznik do niniejszej SIWZ.

12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej części.

13. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO – zawarta w § 34 SIWZ.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia szczegółowe inf. dot. post. zawarte są w SIWZ i Załącznikach udostępnionych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020