Diensten - 577870-2020

01/12/2020    S234

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2020/S 234-577870

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mariola Gryszpanowicz
E-mail: mariola.gryszpanowicz@amwsinevia.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://amwsinevia.eb2b.com.pl.
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.amwsinevia.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.amwsinevia.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/U/4620-53/2020: „Kompleksowa obsługa systemów ciepłowniczych w miejscowości Bożenkowo i Osówiec”

Referentienummer: SVA/U/4620-53/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, sezonowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką cieplną i usuwanie zaistniałych awarii w kotłowniach, na sieciach i węzłach ciepłowniczych) wraz z konserwacją urządzeń i obiektów służących do ogrzewania budynków wojskowych oraz przygotowania c.w.u. zgodnie z załączonym zakresem – załącznik nr 9 do SIWZ w miejscowości:

Bożenkowo (Maksymilianowo): kotłownia w budynku nr 3-sezonowa, dwa kotły TORUS o mocy 450 kW; kotłownia w budynku nr 13-sezonowa, dwa kotły Die Dietrich o mocy 150 kW. Osówiec: kotłownia w budynku nr 2-sezonowa, dwa kotły Eca-IV o mocy 380 kW; kotłownia w budynku nr 4-sezonowa, jeden kocioł KZ-5 o mocy 102 kW; kotłownia w budynku nr 33-sezonowa, jeden kocioł KZ-5 o mocy 130 kW.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bożenkowo (Maksymilianowo) – kompleks wojskowy k. Bydgoszczy, Polska. Osówiec – kompleks wojskowy k. Bydgoszczy, Polska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, sezonowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką cieplną i usuwanie zaistniałych awarii w kotłowniach, na sieciach i węzłach ciepłowniczych) wraz z konserwacją urządzeń i obiektów służących do ogrzewania budynków wojskowych oraz przygotowania c.w.u. zgodnie z załączonym zakresem – załącznik nr 9 do SIWZ w miejscowości:

Bożenkowo (Maksymilianowo): kotłownia w budynku nr 3-sezonowa, dwa kotły Torus o mocy 450 kW; kotłownia w budynku nr 13-sezonowa, dwa kotły Die Dietrich o mocy 150 kW. Osówiec: kotłownia w budynku nr 2-sezonowa, dwa kotły Eca-IV o mocy 380 kW; kotłownia w budynku nr 4-sezonowa, jeden kocioł KZ-5 o mocy 102 kW; kotłownia w budynku nr 33-sezonowa, jeden kocioł KZ-5 o mocy 130 kW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opinie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

I. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 30.4.2022.

II. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I.1. Do upływu terminu złożenia oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia złożonego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – sporządzonego zgodnie z formularzem jednolitego dokumentu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączane do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w części XI SIWZ:

2) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

3) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;

4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym – czynności wykonywane przez podmiot udostępniający zasoby.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów udostępniających zasoby.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w ust. 1 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z ceidg, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (...) – zał. 6 do SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

5) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1–4;

6) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w pkt 1–4.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) ust. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się, że:

1. wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę w zakresie eksploatacji i konserwacji pojedynczej kotłowni olejowej o mocy nie mniejszej niż 0,9 MW na kwotę co najmniej 150 000 PLN brutto oraz jednej usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji pojedynczej kotłowni na paliwo stałe o mocy 0,72 MW na kwotę co najmniej 150 000 PLN brutto.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu;

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:

— co najmniej jedną (1) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) – pkt 2, 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie:

• grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— co najmniej jedną (1) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) – pkt 2, 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie:

• grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— co najmniej jedną (1) osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) – pkt 1, 2, 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie:

• grupa II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne oraz posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— co najmniej sześcioma (6) osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) – pkt 1, 2, 10 zgodnie z RM Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zakresie:

• grupa II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne oraz posiadającymi ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu usług obejmującego wykonanie:

— jednej usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji pojedynczej kotłowni olejowej o mocy nie mniejszej niż 0,9 MW na kwotę co najmniej 150 000 PLN brutto.

Eventuele minimumeisen:

(...) oraz jednej usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji pojedynczej kotłowni na paliwo stałe o mocy 0,72 MW na kwotę co najmniej 150 000 PLN brutto wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert – wg zał. nr 4 do SIWZ;

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

— co najmniej jedną (1) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) – pkt 2, 10 zgodnie z RM Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.42003 w zakresie:

• gr. I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony infor. niejawnych,

— co najmniej jedną (1) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) – pkt 2, 10 zgodnie z RM Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w zakresie:

• gr. I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony infor. niejawnych,

— co najmniej jedną (1) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) – pkt 1, 2, 10 zgodnie z RM Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w zakresie:

• gr. II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne oraz posiadającą ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony inf. niejawnych,

— co najmniej sześć (6) osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) – pkt 1,2,10 zgodnie z RM Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.4.2003 w zakresie:

• gr. II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne posiadających ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wraz z podaniem imienia i nazwiska tej/tych osoby/ób oraz informacjami na temat jej/ich uprawnień (nr, rodzaj i zakres), zakresu wykonywanych przez nie czynności, a także inf. o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. 8 do SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Zostało to określone w sekcji VI ust. VI.3 pkt III ogłoszenia.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kompleksową obsługę systemów ciepłowniczych w miejscowości Bożenkowo i Osówiec”, ponieważ Zamawiający dopiero w trzeciej dekadzie października 2020 r. otrzymał informację o przejęciu do eksploatacji i modernizacji systemów ciepłowniczych ww. kompleksów wojskowych. Obsługa systemów ciepłowniczych w kompleksach wojskowych Bożenkowo i Osówiec jest realizowana przez dotychczasowego eksploatatora tylko do 30.11.2020.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

AMW Sinevia Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

II. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy.

III. Oprócz przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) zmiany formy prawnej i oznaczenia strony w związku z przekształceniem firmy;

b) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub okoliczności wynikających z działań Rejonowego Zarządu Infrastruktury

W Bydgoszczy (zwany dalej: inwestorem), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia umownego oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy;

c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

d) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług – Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

e) wyłączenia urządzenia z eksploatacji, modernizacji systemu ciepłowniczego lub przekazania go innemu użytkownikowi Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia umownego, zmniejszenie przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 załącznika nr 5 do SIWZ, dotyczące niewykonanej części zamówienia będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 14A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej (odwołanie) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 180 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Terminy wniesienia odwołań – zgodnie z art. 182 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020