Diensten - 577873-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Berlijn: Reiniging van gebouwen

2020/S 234-577873

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Land: Duitsland
E-mail: Verdingung@bundesimmobilien.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=364007
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=364007
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienverwaltung und Verwertung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Glasreinigungsleistungen) für Liegenschaften in Westfalen, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Dortmund — VOEK — 093-20

Referentienummer: VOEK 093-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen - AB21
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gebäudereinigungsleistungen (Glasreinigungsleistungen) für Liegenschaften in Westfalen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen in Gelsenkirchen und Bochum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 125816, ZA Bochum

Harpener Feld 5a

44805 Bochum

2. WE 125817, ZA Gelsenkirchen/HZA Münster

Uferstraße 1

45881 Gelsenkirchen

3. WE 140188, THW Rst. Gelsenkirchen

Adenauerallee 100

45891 Gelsenkirchen

4. WE 140188, THW OV Gelsenkirchen

Adenauerallee 100

45891 Gelsenkirchen

5. WE 148329, FKS Gelsenkirchen

Bergmannsglückstr. 35

45896 Gelsenkirchen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 4 737,86 m2 Grundfläche,

— 13 292,52 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für THWs in Bochum und Herne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 140160, THW RSTOV Bochum

Harpener Feld 1, 3, 5 & 7

44628 Herne

2. WE 149014, THW OV Herne

Plutostraße 15

44651 Herne

3. WE 140165, THW OV Wanne-Eickel

Harpener Feld 1-5

44805 Bochum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen

— 869,12 m2 Grundfläche,

— 1 671,08 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für die Vertretungen des WSA Rheine in Datteln, Münster und Rheine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA37 Steinfurt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 141559, Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Datteln

Speeckstraße 1

45711 Datteln

2. WE 141777, WNA Datteln Speeckgebäude

Speeckstraße 1

45711 Datteln

3. WE 141558, Generaldirekt. Wasserstr. u. Schifffahrt, ASt West, Münster

Cheruskerring 11

48147 Münster

4. WE 141560, Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Rheine

Münsterstraße 77

48431 Rheine

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 7 450,14 m2 Grundfläche,

— 28 542,88 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für den Zoll in Münster

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 125799, ZFA und BWZ Münster

Gescherweg 90

48161 Münster

2. WE 125800, HZA Münster

Hoher Heckenweg 221

48147 Münster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 2 908,70 m2 Grundfläche,

— 10 815,46 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für THWs in Bottrop, Gladbeck, Marl, Recklinghausen, Waltrop, Herten, Datteln, Haltern am See und Castrop-Rauxel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA31 Bottrop, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA36 Recklinghausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 140189, THW OV Bottrop

Stenkhoffstr. 119a

46240 Bottrop

2. WE 140192, THW OV Gladbeck

Stollenstr. 15

45966 Gladbeck

3. WE 140195, THW OV Marl

Hülsbergstr. 2

45770 Marl

4. WE 140196, THW OV Recklinghausen

Carl-Still-Str. 14

45659 Recklinghausen

5. WE 140197, THW OV Waltrop

Im Löhken 30-32

45731 Waltrop

6. WE 143023, THW OV Herten

Zum Bahnhof 12-14, 45701 Herten

7. WE 146670, THW OV Datteln

Hafenstr. 35

45711 Datteln

8. WE 140193, THW OV Haltern am See

Annabergstr. 61

45721 Haltern am See

9. WE 148400, THW OV Castrop-Rauxel

Industriestr. 4

44577 Castrop-Rauxel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 574,78 m2 Grundfläche,

— 2 299,12 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen in Münster, Gronau und Rheine

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA37 Steinfurt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 146068, Bundespolizei Münster

Bahnhofsstr. 1

48143 Münster

2. WE 140256, FKS Gronau/HZA Münster

Zollstraße 10

45899 Gronau

3. WE 147226, KFZ — Steuer Rheine

Dutumer Str. 5

48431 Rheine

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 1 690,20 m2 Grundfläche,

— 6 760,80 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für den Zoll und Bundesforstbetrieb Münster

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 125811, Bundesforstbetrieb Rhein-Weser

Lindberghweg 80

48155 Münster

2. WE 143740, Hauptzollamt Münster

Linus-Pauling-Weg 1-5

48155 Münster

3. WE 146821, Zollkriminalamt Köln — Risikoanalyse Zoll (ZORA)

Linus-Pauling-Weg 6

48155 Münster

4. WE 149271, Zollamt Münster

Linus-Pauling-Weg 4

48115 Münster

5. WE 149183, Interimsamtsplatz mit Bürocontainern ZA Münster

Bertha-von-Suttner-Weg

48155 Münster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistunge:n

— 7 148,56 m2 Grundfläche,

— 40 642,87 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen für THW's in Münster, Lengerich, Greven, Havixbeck, Rheine, Coesfeld, Lüdinghausen, Dülmen, Ibbenbüren und Warendorf

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DEA37 Steinfurt
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
NUTS-code: DEA38 Warendorf
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 140056, THW Münster

An den Speichern 3

48157 Münster

2. WE 140057, THW OV Lengerich

Ladberger Str. 103

49525 Lengerich

3. WE 140440, THW OV Greven

Gutenbergstr. 40 a

48268 Greven

4. WE 140442, THW OV Havixbeck

Hangwerfeld 18/36

48329 Havixbeck

5. WE 139905, THW OV Rheine

Hauenhorster Str. 169

48431 Rheine

6. WE 139906, THW OV Coesfeld

Osterwicker Str. 85 a

48653 Coesfeld

7. WE 144939, THW OV Lüdinghausen

Werner-v.-Siemens Str. 3

59348 Lüdinghausen

8. WE 146086, THW OV Dülmen

An der Lehmkuhle 57

48249 Dülmen

9. WE 140059, THW OV Ibbenbüren

Laggenbecker Str. 88

49477 Ibbenbüren

10. WE 149371, THW OV Warendorf

Am Hartsteinwerk 7

48231 Warendorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 1 696,63 m2 Grundfläche,

— 5 022,80 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Leistungszeitraum WE 139905:

— Beginn: 1.9.2021,

— Ende: 30.4.2025, max. 30.4.2027.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glasreinigungsleistungen in Bocholt, Gronau und Ahaus

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA34 Borken
NUTS-code: DEA35 Coesfeld
Voornaamste plaats van uitvoering:

1. WE 125801, ZA Bocholt

Kaiser-Wilhelm-Str. 33

46395 Bocholt

2. WE 140028, THW Gronau

Vereinsstr. 135

48599 Gronau

3. WE 140029, THW Ahaus

Georgstr. 7

48653 Ahaus

4. WE 140030, THW Bocholt

Enkhook 14

46395 Bocholt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glasreinigungsleistungen:

— 646,88 m2 Grundfläche,

— 2 587,52 m2 Jahresreinigungsfläche.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die Auftraggeberin einer Fortsetzung nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer widerspricht. Die Widerspruchsfrist für die Auftragnehmerin beträgt neun Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Der Widerspruch muss in Textform erfolgen. Der Vertrag endet spätestens am 30.4.2027, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Einzelbieter/Bietergemeinschaft

Angaben zum Unternehmen, Handelsregistereintrag, zwingende und fakultative Ausschlussgründe

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Name, Sitz, Postanschrift, Rechtsform, Gegenstand des Unternehmens, Nummer der Eintragung in einem öffentlichen Register oder Geschäftsnummer der Genehmigungsbehörde, Registergericht oder Genehmigungsbehörde, gesetzlicher Vertreter, Ansprechperson, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse, ggf. zuständige Niederlassung bzw. Standort

Einzelunternehmen/Freiberufler

Zusätzliche Angaben, sofern das Unternehmen ein Einzelunternehmen oder ein Freiberufler ist (Angaben zur Inhaberin/zum Inhaber bzw. zu dem nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigten):

Vorname, Name, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit

Eigenerklärung über zwingende und fakultative Ausschlussgründe nach § 123 und § 124 GWB:

— Eigenerklärung nach § 123 Abs. 1 GWB über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,

— Eigenerklärung nach § 123 Abs. 4 Nr. 1 GWB über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben und von Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) für die Arbeitnehmer an die zuständigen Krankenkassen bzw. für geringfügig Beschäftigte an die Bundesknappschaft sowie an die zuständige Berufsgenossenschaft, unter Angabe der zuständigen Berufsgenossenschaft,

— Eigenerklärung nach § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB, dass über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde, dass sich das Unternehmen nicht in der Liquidation befindet und das Unternehmen bzw. dessen Mitglieder der Geschäftsleitung keine schweren Verfehlungen begangen haben, die die Integrität des Unternehmen infrage stellen,

— Eigenerklärung zu weiteren fakultativen Ausschlussgründen nach § 124 Abs. 1 GWB,

— Eigenerklärung nach § 124 Abs. 2 GWB zu Verstößen gegen weitere Gesetze; Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und das Mindestlohngesetz (MiLoG),

— Eigenerklärung zu Gründen für den Nichtausschluss und zu Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 Abs. 2 GWB.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung zur Betriebshaftpflichtversicherung

Die Betriebshaftpflichtversicherung hat mindestens folgende Deckungssummen (bei mindestens zweifacher Maximierung je Versicherungsjahr) pro Schadensfall aufzuweisen: Personenschäden 2 Mio. EUR, Sachschäden 2 Mio. EUR und Vermögensschäden 0,5 Mio. EUR. Sollte die Betriebshaftpflichtversicherung die vorgenannten Deckungssummen derzeit nicht erreichen oder noch keine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen sein, so ist der Bieter verpflichtet, im Falle der Zuschlagserteilung die Deckungssummen entsprechend zu erhöhen bzw. abzuschließen.

Eigenerklärung zum Umsatz

Eigenerklärung zum Gesamtumsatz des Unternehmens sowie zum Umsatz bezüglich der ausgeschriebenen Leistungsart, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.

Eventuele minimumeisen:

Der Gesamtumsatz pro abgeschlossenem Geschäftsjahr muss los bezogen folgende Mindesthöhe erreichen:

— Los 1 = 31 TEUR,

— Los 2 = 3 TEUR,

— Los 3 = 50 TEUR,

— Los 4 = 20 TEUR,

— Los 5 = 4,2 TEUR,

— Los 6 = 11,5 TEUR,

— Los 7 = 85 TEUR,

— Los 8 = 13,5 TEUR,

— Los 9 = 5,6 TEUR.

Bei der Abgabe eines Angebotes für mehrere Lose darf der Gesamtumsatz die Summe der vorgenannten Mindestumsätze für die angebotenen Lose nicht unterschreiten.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eigenerklärung über die Leistungserbringung

Eigenerklärung, dass das Unternehmen spätestens bei Leistungsbeginn ausreichend qualifiziertes Personal zur Erfüllung der ausgeschriebenen Leistung beschäftigt und dem Unternehmen spätestens bei Leistungsbeginn auch die notwendigen Maschinen, Werkzeuge und Materialien zur Verfügung stehen, um die ausgeschriebene Leistung sachgerecht und unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsbestimmungen ausführen zu können.

Leistungsbezogene Angaben zum Unternehmen:

— Seit wann ist das Unternehmen in der ausgeschriebenen Leistungsart tätig?

— Beschäftigtenzahl des gesamten Unternehmens,

— Anzahl der Beschäftigten, bezogen auf die ausgeschriebene Leistungsart,

— Anzahl der geringfügig Beschäftigten, bezogen auf die ausgeschriebene Leistungsart.

Eigenerklärung zum Qualitätsmanagement

Eigenerklärung zum praktizierten Qualitätsmanagement, insbesondere Angaben zur Dokumentation von Reinigungsleistungen, beispielsweise durch Angabe einer ISO-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ff oder nach 14001 ff bzw. einer gleichwertigen Bescheinigung.

Referenzen

Eigenerklärung zu mindestens 3 vergleichbaren Referenzen pro Leistungsart (Unterhaltsreinigung und/oder Glasreinigung) von mindestens 2 verschiedenen Referenzgebern aus dem Zeitraum der letzten 3 Jahre mit Angabe von: Art des Referenzobjektes, Ausführungsort (Anschrift) des Referenzobjektes, jährlicher Leistungsumfang in qm, Leistungszeitraum, Leistungsart, Name des Auftraggebers und Ansprechperson mit Telefonnummer.

Bietergemeinschaften und Inanspruchnahme fremder Ressourcen

Angaben und Eigenerklärungen bei Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind bereits bei Angebotsabgabe verpflichtet, alle Mitglieder der Bietergemeinschaft sowie Art und Umfang des Leistungsteils des jeweiligen Mitglieds zu benennen sowie ein Mitglied als bevollmächtigten Vertreter. Bietergemeinschaften müssen sich verpflichten, im Falle der Auftragserteilung die Vertragsleistung mit den namentlich benannten weiteren Mitgliedern der Bietergemeinschaft als Arbeitsgemeinschaft auszuführen und für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten gesamtschuldnerisch zu haften. Für die Abgabe der vorgenannten Erklärungen ist die Bietergemeinschaftserklärung zu verwenden.

Erst auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin ist von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft die „Bieterauskunft mit Eigenerklärungen“ mit Eigenerklärungen zu den Ziff. 2.1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, 2.2. zusätzliche Angabe bei Einzelunternehmen, 3. Zwingende und fakultative Ausschlussgründe, 4. Betriebshaftpflichtversicherung, 6. Eigenerklärung über die Leistungserbringung und 7. Leistungsbezogene Angaben zum Unternehmen einzureichen und etwaige Nachweise vorzulegen. Von dem bevollmächtigten Vertreter der Bietergemeinschaft ist hingegen eine vollumfänglich ausgefüllte „Bieterauskunft mit Eigenerklärungen“ zu erteilen.

Eigenerklärung zu Unterauftragnehmerleistungen

Beschreibung der Teilleistungen mit Umfang, für die der Einsatz von Unterauftragnehmern geplant ist.

Erst auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin ist der Bieter verpflichtet, die zur Auftragsdurchführung vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen und Verpflichtungserklärungen der Unterauftragnehmer vorzulegen. Der Bieter hat dann für jeden der zu beauftragenden Unterauftragnehmer die „Bieterauskunft im Vergabeverfahren“ mit Eigenerklärungen zu den Ziff. 2.1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, 2.2. zusätzliche Angabe bei Einzelunternehmen, 3. Zwingende und fakultative Ausschlussgründe und etwaige Nachweise vorzulegen.

Eignungsleihe

Bezeichnung der Eignungskriterien, auf die sich die Eignungsleihe bezieht, und der Mittel und Kapazitäten, die von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden.

Erst auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin ist der Bieter verpflichtet, die Unternehmen zu benennen, deren Kapazitäten in Anspruch genommen werden sollen, und Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Der Bieter hat für jedes Unternehmen, auf dessen Kapazitäten zurückgegriffen werden soll, die „Bieterauskunft im Vergabeverfahren“ mit Eigenerklärungen zu den Ziff. 2.1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, 2.2. zusätzliche Angabe bei Einzelunternehmen, 3. Zwingende und fakultative Ausschlussgründe und ggf. weitere Eigenerklärungen und etwaige Nachweise vorzulegen.

Eventuele minimumeisen:

Eine Referenz gilt hinsichtlich des jährlichen Leistungsumfangs dann als vergleichbar, wenn der zugrunde liegende Auftrag mindestens den folgenden Leistungsumfang erreicht:

— Los 1 = 4,7 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 2 = 800 m2 Reinigungsfläche,

— Los 3 = 7,4 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 4 = 2,9 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 5 = 570 m2 Reinigungsfläche,

— Los 6 = 1,7 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 7 = 7,1 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 8 = 1,9 Tm2 Reinigungsfläche,

— Los 9 = 646,88 m2 Reinigungsfläche.

Bei der Abgabe eines Angebotes für mehrere Lose kann dieselbe Referenz für mehrere Lose benannt werden. Die Anforderungen an den Leistungsumfang erhöhen sich dadurch nicht.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/02/2021
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

Berlin

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Teilnahme der Bieter am Öffnungstermin ist nicht gestattet.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ortsbesichtigungen sind freiwillig und erfolgen nur nach Absprache. Besichtigungstermine sind vorab mit der für das Objekt zuständigen Ansprechperson zu vereinbaren.

Ortsbesichtigungen können nur im Zeitraum vom 4.1.2021 bis 15.1.2021 durchgeführt werden. Die Besichtigungstermine müssen rechtzeitig, bis spätestens 18.12.2020, vereinbart werden.

Die Zuweisung eines Termins erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Nur von der Auftraggeberin bestätigte Termine werden durchgeführt. Die Vertreter des Teilnehmers müssen bei der Ortsbesichtigung ein gültiges amtliches Ausweisdokument mit sich führen.

Zum wechselseitigen Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus ist bei allen Ortsbesichtigungen unter den Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Bei Innenbesichtigungen ist zwingend von allen Teilnehmern eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Bei Teilnahme an Außenbesichtigungen werden die Teilnehmer um das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gebeten. Gelten zum Zeitpunkt der Besichtigung strengere Vorgaben, sind diese zu beachten. Der Teilnehmer wird dann bei der Terminvereinbarung zur Besichtigung entsprechend informiert.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und der damit verbundenen Einschränkungen kann die Möglichkeit der freiwilligen Ortsbesichtigung kurzfristig für alle Teilnehmer entfallen.

2.1 Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die e-Vergabe-Plattform (www.evergabe-online.de) einzureichen. Fragen zu den Vergabeunterlagen werden nur beantwortet, wenn sie spätestens bis zum 19.1.2021, 12.00 Uhr bei der obengenannten Anschrift eingehen. Die Auftraggeberin wird den Bewerbern rechtzeitig angeforderte Auskünfte erteilen, soweit aus der Fragestellung die Relevanz für die Erstellung der Angebote ersichtlich ist. Solche Auskünfte werden den Bewerbern in anonymisierter Form mitgeteilt. Die Beantwortung der Fragen erfolgt ausschließlich über die e-Vergabe-Plattform. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.

2.2 Bei technischen Fragen zur e-Vergabe-Plattform wenden Sie sich bitte an e-Vergabe HelpDesk:

Telefon: +49 (0) 22899-610-1234

E-Mail: ticket@bescha.bund.de

Geschäftszeiten:

— Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 16.00 Uhr,

— Freitag: 8.00 bis 14.00 Uhr.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt — Vergabekammern des Bundes
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Vergabestelle informiert gemäß § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über den Grund/die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Der Zuschlag wird frühestens 10 Kalendertage nach Ablauf der Absendung der Information erteilt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Plaats: Bonn
Land: Duitsland
Internetadres: http://www.bundesimmobilien.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020