Diensten - 577875-2020

01/12/2020    S234

Griekenland-Larisa: Technische ontwerpdiensten

2020/S 234-577875

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Thessalias - Dieythynsi Technikon Ergon
Postadres: Kallisthenoys 27 kai Theofrastoy
Plaats: Larisa
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: Τ.Θ. 1287
Land: Griekenland
Contactpersoon: Maria-Eleni Kalybioti, Konstantinos Moysmoylis, Ilias Kotsis
E-mail: techerg@thessaly.gov.gr
Telefoon: +30 2413511207 / 2413511209 / 2413511205
Fax: +30 2413511222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.thessaly.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: http://www.thessaly.gov.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Postadres: Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Plaats: Λάρισα
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: 411 10
Land: Griekenland
Contactpersoon: Μαρία-Ελένη Καλυβιώτη, Κωνσταντίνος Μουσμούλης, Ηλίας Κωτσής
E-mail: techerg@thessaly.gov.gr
Telefoon: +30 2413511207 / 2413511209 / 2413511205
Fax: +30 2413511222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Μελέτη οδοποιίας «Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση του οδικού τμήματος από Χ.Θ. 2+880 έως Χ.Θ. 15+790 και μελέτη οδικού τμήματος από Χ.Θ. 15+790 έως Χ.Θ. 19+000 περίπου»

Referentienummer: Φ.3.1.1/150
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής, καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών, για τη βελτίωση του οδικού τμήματος στον κυκλικό κόμβο Δέλτα Καλαμπάκας (Χ.Θ. 2+880) έως την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση του Ο.Σ.Ε., εντός της πόλης της Καλαμπάκας (περί τη Χ.Θ. 19+000), μήκους περί τα 16,20km του τμήματος της Ε.Ο. 6 Τρίκαλα - Καλαμπάκα.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 051 404.54 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμοι Τρικκαίων και Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1 051 404,54 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1) 160 974,44 EUR για μελέτη κατηγορίας 16·

2) 316 238,37 EUR για μελέτη κατηγορίας 10·

3) 19 560,90 EUR για μελέτη κατηγορίας 8·

4) 207 986,68 EUR για μελέτη κατηγορίας 13·

5) 72 020,84 EUR για μελέτη κατηγορίας 21·

6) 35 655,90 EUR για μελέτη κατηγορίας 20·

7) 61 952,02 EUR για μελέτη κατηγορίας 27·

8) 29 889,72 EUR για μελέτη κατηγορίας 9·

9) 9 985,95 EUR για μελέτη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.·

Και 137 139,72 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 051 404.54 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1) της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Κάθε προσφέρων πρέπει να στελεχώνεται ως ακολούθως:

— για την κατηγορία μελέτης 16 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 10 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας και ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 8 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 13 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 21 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 20 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 27 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,

— για την κατηγορία μελέτης 9 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 13 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Η διαδικασία είναι ανοικτή και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει έννομο συμφέρον.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης τής παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·

β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Postadres: Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου
Plaats: Λάρισα
Postcode: Τ.Θ. 1287
Land: Griekenland
E-mail: techerg@thessaly.gov.gr
Telefoon: +30 2413511210
Fax: +30 2413511222
Internetadres: http://thessaly.gov.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020