Diensten - 577878-2020

01/12/2020    S234

Polen-Bisztynek: Beheer van afvalstortplaats

2020/S 234-577878

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bisztynek
Nationaal identificatienummer: 51074359700000
Postadres: ul. T. Kościuszki 2
Plaats: Bisztynek
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-230
Land: Polen
Contactpersoon: ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
Telefoon: +48 895216400
Fax: +48 897188603
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.bisztynek.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.bisztynek.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/transakcja/400214
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bisztynek”

Referentienummer: GMP.271.7.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bisztynek” – zgodnie z SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Bisztynek, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem;

2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:

a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,

b) szkło, opakowania szklane,

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) bioodpady,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) zużyte opony,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty;

3) dostarczenie w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorach:

a) niebieski – papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,

b) zielony lub biały – szkło, opakowania szklane,

c) żółty – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) brązowy – bioodpady.

Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę zawartości oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.

Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom;

4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej (Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie instalację komunalną, do której będą przekazywane ww. odpady). Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane;

5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w dziale II ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.); w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu zbierającego te odpady.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (rozdział XIII SIWZ):

— cena – 60 %,

— efekt środowiskowy – 20 %,

— edukacja w zakresie ochrony środowiska 15 %,

— zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych 5 %.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

— wpis do prowadzonego przez Burmistrza Bisztynka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.),

— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez odpowiedni organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),

— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), a także obowiązującymi przepisami.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopię przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela). Kwotę ubezpieczenia wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy na PLN, przyjmując do przeliczeń średni kurs danej waluty podany w dniu otwarcia ofert przez Narodowy Bank Polski.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kontynuacji polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni przed upływem jej ważności. Brak przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia, Zamawiający uzna za rażące naruszenie postanowień umownych ze wszystkimi negatywnymi skutkami takiej okoliczności.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zdolnościami technicznymi zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.

1) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co najmniej:

— dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

— dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Zamawiający wymaga, aby pojazdy, będące w dyspozycji Wykonawcy, odbierające odpady z zabudowy kolonijnej posiadały gabaryty i wyposażenie umożliwiające transport odpadów komunalnych po drogach gruntowych.

2) Szczegółowe wymagania dla pojazdów:

— pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,

— konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

— pojazdy muszą być wyposażone w system:

• monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

• czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,

— pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

— pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

— na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej,

— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu).

3) Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany posiadać bądź dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Bisztynek, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, do którego posiada tytuł prawny na dzień składania ofert.

4) Wymagania dla bazy magazynowo-transportowej:

— teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, tj.: ogrodzony, dozorowany,

— baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w:

• miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

• pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

• miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

• legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,

— urządzenia wykorzystywane do magazynowania selektywnie zebranych odpadów muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się ich na zewnątrz, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu,

— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej,

— teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Bisztynku, ul. T. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, POLSKA, pokój nr 14 – sala konferencyjna

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem (https://platformazakupowa.pl)

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie (http://bip.bisztynek.pl) oraz na (https://platformazakupowa.pl/transakcja/400214) w sekcji „Komunikaty”. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Wrzesień 2021 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania.

Informacje dodatkowe:

1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego;

2) pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).

Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem, np. w gwarancji.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020