Diensten - 577878-2020

01/12/2020    S234

Polen-Bisztynek: Beheer van afvalstortplaats

2020/S 234-577878

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bisztynek
Nationaal identificatienummer: 51074359700000
Postadres: ul. T. Kościuszki 2
Plaats: Bisztynek
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 11-230
Land: Polen
Contactpersoon: ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
E-mail: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
Telefoon: +48 895216400
Fax: +48 897188603
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bip.bisztynek.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bisztynek”

Referentienummer: GMP.271.7.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622 Olsztyński
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020