Diensten - 577883-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-577883

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Postadres: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-513
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Gruszczyńska
E-mail: zamowienia@mrpips.gov.pl
Telefoon: +48 226611490
Fax: +48 226611471
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zamowienia-mrpips.ezamawiajacy.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi dotyczące Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

Referentienummer: 29/DI/PN/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi dotyczące Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) w zakresie:

1) rozwoju;

2) utrzymania, w tym administrowania oraz usuwania awarii i błędów;

3) wsparcia użytkowników poprzez świadczenie usługi hot-line;

4) organizacji i udziału w Radzie Użytkowników Oprogramowania CAS.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 316 606.53 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72210000 Programmering van softwarepakketten
72212200 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet
72262000 Ontwikkeling van software
72212463 Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware
72212000 Programmering van toepassingssoftware
72253200 Systeemondersteuningsdiensten
72263000 Software-implementatiediensten
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi dotyczące Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) w zakresie:

1) rozwoju;

2) utrzymania, w tym administrowania oraz usuwania awarii i błędów;

3) wsparcia użytkowników poprzez świadczenie usługi hot-line;

4) organizacji i udziału w Radzie Użytkowników Oprogramowania CAS.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy, wraz z załącznikami.

3. Wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia – klauzule społeczne.

3.1. Zamawiający żąda od wykonawcy zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia co najmniej 1 osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 lub 3 ustawy, tj.:

a) bezrobotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

b) niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.2. Zamawiający w zakresie spełnienia ww. warunku, będzie wymagał przedłożenia następujących dokumentów po podpisaniu umowy:

a) w przypadku zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy – zaświadczenia z właściwego urzędu pracy potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej;

b) w przypadku zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy – zaświadczenia o zatrudnieniu od wykonawcy wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym dotyczącym osoby zatrudnionej do realizacji zamówienia.

3.3. Szczegółowe uregulowania dotyczące ww. klauzul społecznych zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Koncepcja zmian ergonomicznych w CAS / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 316 606.53 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca sporządzi i złoży wraz z ofertą „Koncepcję zmian ergonomicznych w CAS”, na podstawie której, Zamawiający dokona oceny i porównania złożonych ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

2. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344)”;

3. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „wykonawca który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”;

4. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określone w pkt 7.1.4.3 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje:

a) co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto rocznie, polegającą na utrzymaniu i rozwoju systemu informatycznego wykorzystującego relacyjne lub relacyjno-obiektowe bazy danych, wykorzystującego usługi (WebServices); obejmującą co najmniej administrowanie, usuwanie błędów i awarii funkcjonowania systemu oraz wsparcie (help desk) dla co najmniej 15 000 użytkowników eksploatujących system zdalnie poprzez publiczną sieć informatyczną, w którym przekazywane są dane sprawozdawcze i raporty;

b) co najmniej jedną usługę, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto rocznie, obejmującą analizę wymagań i rozwój oprogramowania, polegającą m.in. na implementacji nowych raportów i sprawozdań realizowaną na rzecz podmiotu zewnętrznego (w tym polegającą na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu cyklicznych spotkań mających na celu zebranie wymagań od użytkowników do systemów IT dla co najmniej każdorazowo 50 uczestników).

2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował zespołem osób spełniających łącznie następujące wymagania:

2.1 Kierownik projektu – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada min. 5 letnie doświadczenie w analizie, implementacji oraz wdrażaniu systemów informatycznych zbudowanych architekturze wielowarstwowej;

3) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym, realizowanym na rzecz podmiotów publicznych o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę kierownika projektu;

2.2 Analityk/Architekt – co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada min. 4 letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz dotyczących systemów informatycznych lub w projektowaniu systemów teleinformatycznych zbudowanych w architekturze wielowarstwowej w których realizowany jest proces raportowania i zbierania danych sprawozdawczych;

3) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów publicznych polegającym na implementacji oraz automatyzacji procesów raportowania i pozyskiwania danych sprawozdawczych;

4) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów publicznych o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto, dotyczącym utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, pełniąc w nim rolę analityka/architekta;

2.3 Administrator – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada min. 3 letnie doświadczenie w administrowaniu bazami danych Oracle;

2) posiada certyfikat Oracle Database potwierdzający znajomość systemu bazy danych Oracle w wersji co najmniej 11g lub równoważny;

3) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym, o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę administratora bazy danych;

2.4 Projektant/programista AP – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia aplikacji z wykorzystaniem serwera aplikacyjnego Oracle Glassfish lub WildFly lub Apache Tomcat;

2) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i integracji z usługami sieciowymi SOAP;

3) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w implementacji systemów informatycznych zbudowanych w technologii wielowarstwowej SOA opartej na rozwiązaniach: SOAP, xml, xsd, xslt, WS-Securuty z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego PKI;

4) brał udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym, o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę programisty;

Eventuele minimumeisen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji cd:

2.5 Projektant/programista BD – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i programowania baz danych ORACLE Database;

2) brał udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym, o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto, pełniąc w nim rolę programisty;

2.6 Analityk danych – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada min. 4 letnie doświadczenie w wykonywaniu złożonych analiz ilościowych/statystycznych oraz doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych – powyżej 1 000 GB;

3) brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym mającym na celu implementację zaawansowanych metod analizy danych (m.in. metod statystycznych, metod analizy szeregów czasowych, algorytmów klasyfikacyjnych, optymalizacji matematycznej);

2.7 Tester – co najmniej 1 osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada, minimum 2 letnie doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych zbudowanych w technologii wielowarstwowej;

2) posiada wiedzę z zakresu standardów testowania oprogramowania.

3. W celu zbadania spełniania przez wykonawce warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt III.1.3 ogłoszenia oraz w pkt 7.1.4.3 SIWZ, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ – została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) wykazu usług spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.1 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane/są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykazu osób spełniających wymogi określone w pkt 7.1.4.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

Zamawiający żąda od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty z VAT.

2. Przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym JEDZ następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ i Oferty wraz z załącznikami przez wykonawcę, jest platforma dostępna pod adresem (https://zamowienia-mrpips.ezamawiajacy.pl/).

3. Ofertę wraz z załącznikami (w tym JEDZ) należy przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.1 ppkt 3 SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów, na zasobach których wykonawca polega składane na formularzu JEDZ powinny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty wraz z załącznikami zostały określone w SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – poza dokumentami określonymi w sekcji III.1.3 ogłoszenia, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w ogłoszeniu, szczegółowe wymagania zamawiającego, w szczególności wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w pkt 2, 7 i 8 SIWZ. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatnie pod adresem (https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zamawiający cytuje pkt 18 SIWZ:

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5 Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,

2) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8 Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

18.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020