Diensten - 577896-2020

01/12/2020    S234

Italië-Mendicino: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2020/S 234-577896

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Mendicino c/o centrale unica di committenza Comune di Mendicino (CS)
Postadres: p.zza Municipio 1
Plaats: Mendicino
NUTS-code: ITF61 Cosenza
Postcode: 87040
Land: Italië
E-mail: cucmendicino@gmail.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://comune.mendicino.cs.it/
Adres van het kopersprofiel: https://cucserre.traspare.com/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://comune.mendicino.cs.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei beneficiari del progetto SIPROIMI del Comune di Mendicino

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Individuazione e selezione di un soggetto per l’affidamento della gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei beneficiari del progetto SIPROIMI del Comune di Mendicino – adulti, triennio 2021-2023, a valere sul Fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo — cod. PROG-193-PR-2.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 918 199.11 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF61 Cosenza
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Individuazione e selezione di un soggetto per l’affidamento della gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei beneficiari del progetto SIPROIMI del Comune di Mendicino – adulti, triennio 2021-2023, a valere sul Fondo nazionale delle politiche e dei servizi per l’asilo — cod. PROG-193-PR-2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Calabria
Plaats: Catanzaro
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020