Diensten - 577914-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2020/S 234-577914

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes – COFAG
Nationaal identificatienummer: 9110028465000
Postadres: Taborstraße 1-3, OG 14
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH, zH RA Mag. Ulrike Sehrschön
E-mail: u.sehrschoen@ehlaw.at
Telefoon: +43 16063647269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cofag.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ehlaw.vergabeportal.at/Detail/93911
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ehlaw.vergabeportal.at/Detail/93911
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung betreffend wirtschaftliche Garantieprüfung und -bearbeitung

Referentienummer: COVIGe/Prüfun8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prüfung Garantieanträge für die Entscheidung durch die COFAG (siehe Ausschreibungsunterlagen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT13 Wien
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausschreibungsgegenstand ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit 2 Unternehmen über die Prüfung und Aufbereitung der Garantieanträge für die Entscheidung durch die COFAG, Details siehe Ausschreibungsunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Siehe Ausschreibungsunterlagen, Teil B.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe Ausschreibungsunterlagen, Teil B.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wirtschaftstreuhänder gemäß Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe – WTBG.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Elektronisch.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter sind nicht zur Teilnahme berechtigt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Es handelt sich um ein beschleunigtes Verfahren wegen Dringlichkeit gemäß § 74 BVergG.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Internetadres: www.bvwg.gv.at
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Es gelten die Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020