Diensten - 577916-2020

Submission deadline has been amended by:  622097-2020
01/12/2020    S234

Polen-Radom: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-577916

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu
Nationaal identificatienummer: 670223451
Postadres: ul. Jana Kilińskiego 30
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921 Radomski
Postcode: 26-610
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Domagała
E-mail: bzp@umradom.pl
Telefoon: +48 483620876/+48 483620282
Fax: +48 483620282/+48 483620289
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.radom.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bip.radom.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieogranicz. na usł. utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal. (PSZOK) na terenie gminy miasta R-mia wraz z zagospodarowaniem dostarczonych do PSZOK odpadów komunal.

Referentienummer: BZP.271.1.502.2020.MD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia oraz zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 492 048.21 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921 Radomski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina miasta Radomia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy miasta Radomia.

2. Przyjmowanie do PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasta Radomia, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zagospodarowanie dostarczonych do PSZOK odpadów komunalnych poprzez ich przekazanie przez Wykonawcę lub przekazanie za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach.

4. Do PSZOK przyjmowane będą nw. odpady:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) popiół i żużel z palenisk domowych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady niebezpieczne;

10) przeterminowane leki i chemikalia;

11) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych.;

12) zużyte baterie i akumulatory;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (z uwagi na brak możliwości zawarcia wszystkich informacji w niniejszym ogłoszeniu spowodowany ograniczoną ilością znaków)

B. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny ofertowej stanowiącej maksymalną nominalną wartość zobowiązania. Szczegółowe wymagania dot. wniesienia wadium oraz zabezp. należytego wykonania umowy określone zostały w pkt XVI i XXVIII SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących wskazane w SIWZ (pkt. II.7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 492 048.21 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert (uzupel.pkt.II.2.5):

— cena 60 % – maks. 60 pkt,

— godz. otwarcia PSZOK w soboty 40 % – maks. 40 pkt.

2. Zamaw. nie przewiduje: przeprowadz. aukcji elektron., ustanow. dynamicz. systemu zakupów,zawarcia umowy ramowej, udziel. zaliczek na poczet wykon.zamów.

3. Zamaw. przewiduje zastosowanie.procedury z art.24aa ust.1 ustawy Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

1. zezwolenie na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Wykonawca musi potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wydanej przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

2. uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie:

— transportu odpadów komunalnych objętych zamówieniem lub umowę z podmiotem posiadającym takie uprawnienie,

— zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków jest:

— oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) wraz z podaniem numeru rejestrowego lub oświadczenie Wykonawcy, że podmiot z którym Wykonawca ma podpisaną umowę na transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem posiada numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) wraz z podaniem numeru rejestrowego. Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych (Dział VII Rejestru) oraz zbieranie zużytego sprzętu (Dział IV Rejestru) objętych zamówieniem.

3. pozwolenie na prowadzenie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem, wydane zgodnie z przepisami dz. IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2019 poz. 701 ze zmianami) albo umowę z podmiotem prowadzącym taką instalację. Wykonawca musi potwierdzić spełnianie powyższego warunku poprzez złożenie pozwolenia potwierdzającego prowadzenie instalacji lub unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem, wydane zgodnie z przepisami dz. IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2019 poz. 701 ze zmianami) albo umowy z podmiotem prowadzącym taką instalację.

2) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektronicznej – aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dot. potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku określonych powyżej w pkt 1). Szczegóły zawiera pkt IX.2.1 oraz XIV.2 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1). Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje nieruchomością zlokalizowaną na terenie Gminy Miasta Radomia o min. powierzchni 2 000 m2 na której utworzony zostanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykonawca musi potwierdzić spełnienie powyższego warunku poprzez przedstawienie wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wyk. zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. – aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wyk., JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Szczegóły dot.złożenia JEDZ zostały zawarte w pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.

3) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów dot. potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku określonych powyżej w pkt 1). Szczegóły zawiera pkt IX.2.3 oraz XIV.3 SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Planowany termin obowiązywania umowy – od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

3) Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na skutek przekroczenia nominalnej maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 6 wzoru umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. J. Kilińskiego 30, pok. nr 190, 26-610 Radom, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania/deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu oraz zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otworzenie za pomocą klucza prywatnego.

Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia ofert zawarte są w pkt XX. SIWZ

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

A. Inf. ogólne

1) Ofertę wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w postaci elektr. opatrzonej kwalifik. podpisem elektr. a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2) Z niniejszego postęp. wyklucza się Wykonaw., których dot. przesłanki wykluczenia określone w art.24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3) W celu wstępnego potw. spełnienia war. udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonaw. zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. – aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, w formie JEDZ. JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik. podpisem elektr. osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinien zostać przekazany Zamaw. zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamaw. przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. złożenia JEDZ drogą elektr. zawiera w pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonaw., JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykon. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5) Jeżeli Wykonaw. zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst. art. 25a ust. 5 pkt 1) i 36b Ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ,dot. tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich wypełnionych.

6) Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia war. udziału w postęp., powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest do złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ, dot. tych podmiotów i w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.

7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczeg. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobow. musi wskazywać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzyst. zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publ.,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zam. publ.,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Szczegół. zawarte są w pkt XIV.4 SIWZ

B. W celu potw. okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamaw. będzie wymagał złożenia ośw. i dok. wym. w § 5 pkt 1–6 i 9 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udziel. zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z poźn.zm.).

C. Inne dokum.

1) Ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

3) W przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomoc., o którym mowa w art. 23 ust.2 ustawy Pzp.

4) Jeżeli Wykonaw. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok. określonych w pkt B Zamaw. będzie wymagał dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 ws. rodz. dok., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020