Diensten - 577927-2020

01/12/2020    S234

Portugal-Quinta do Conde: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 234-577927

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Simarsul — Saneamento da Península de Setúbal, S. A.
Nationaal identificatienummer: 514385901
Postadres: ETAR da Quinta do Conde, Estrada Nacional 10, Quinta do Conde III
Plaats: Quinta do Conde
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 2975-403
Land: Portugal
E-mail: contratacao.simarsul@adp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.acingov.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedade anónima de capitais públicos
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestação de serviços de limpeza, desobstrução, inspeção CCTV e reparação pontual de roturas em coletores e limpeza de ETAR e EE da Simarsul

Referentienummer: 070/CPI/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestação de serviços de limpeza, desobstrução e inspeção CCTV e reparação pontual de roturas em coletores e limpeza de estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e de estações elevatórias (EE) integradas no sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 322 160.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros operacionais de redes: Seixal, Quinta do Conde e Sesimbra

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de limpeza, desobstrução, inspeção CCTV e reparação pontual de roturas em coletores e limpeza de ETAR e EE da Simarsul: centros operacionais de redes: Seixal, Quinta do Conde e Sesimbra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualidade técnica da proposta / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Preços unitários da proposta / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 775 148.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O prazo de execução do contrato de prestação de serviços é de doze meses, renovável por iguais períodos, até ao limite de trinta e seis meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Centros operacionais de Barreiro/Moita, Afonsoeiro, Seixalinho e Pegões

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestação de serviços de limpeza, desobstrução, inspeção CCTV e reparação pontual de roturas em coletores e limpeza de ETAR e EE da Simarsul: centros operacionais de Barreiro/Moita, Afonsoeiro, Seixalinho e Pegões.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualidade técnica da proposta / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Preços unitários da proposta / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 547 011.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

O prazo de execução do contrato de prestação de serviços é de doze meses, renovável por iguais períodos, até ao limite de trinta e seis meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Juízo dos Contratos Públicos Tribunal Administrativo Círculo de Lisboa
Postadres: Avenida Dom João II, 1.08.01
Plaats: Lisboa
Postcode: 1990-097
Land: Portugal
E-mail: lisboa.tacl@tribunais.org.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020