Diensten - 577932-2020

01/12/2020    S234

Ierland-Dublin: Diensten voor crisismanagement

2020/S 234-577932

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Central Bank of Ireland
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: PO Box 559, New Wapping Street
Plaats: Dublin 1
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Ronan Gordon
E-mail: ronan.gordon@centralbank.ie
Telefoon: +353 12245136
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.centralbank.ie
Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/329
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176840&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=176840&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Crisis Simulation Exercises with Related Consultancy and Training Services for the Central Bank Of Ireland

Referentienummer: 2019P009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79430000 Diensten voor crisismanagement
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Central Bank is seeking to establish a framework agreement for crisis preparedness and management consultancy services including crisis simulation and Business Continuity Management (‘BCM’) exercises. The Central Bank is also seeking training services to support the Central Bank’s ongoing financial crisis preparedness and management work and business continuity management work.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 040 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Financial Crisis Simulation Exercises and Consultancy Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79430000 Diensten voor crisismanagement
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Central Bank is seeking to establish a framework agreement for crisis preparedness and management consultancy services including crisis simulation and exercises.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and balance of proposed deployment of resources / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed methodology and approach / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Central Bank has the right to extend the duration of the framework agreement by any period or series of periods up to a total of 12 months so that the framework agreement may ultimately have a maximum total duration of 48 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Business Continuity Management (BCM) Simulation Exercises and Consultancy Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79411000 Advies inzake algemeen management
79411100 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Central Bank is seeking to establish a framework agreement for crisis preparedness and management consultancy services including crisis simulation and Business Continuity Management (‘BCM’) exercises.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and balance of proposed deployment of resources / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed methodology and approach / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Central Bank has the right to extend the duration of the framework agreement by any period or series of periods up to a total of 12 months so that the framework agreement may ultimately have a maximum total duration of 48 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Crisis Management and Business Continuity Management Training Services

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
80510000 Gespecialiseerde opleidingsdiensten
80531200 Diensten voor technische opleiding
80532000 Diensten inzake managementopleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Central Bank is seeking training services to support the Central Bank’s ongoing financial crisis preparedness and management work and business continuity management work.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and balance of proposed deployment of resources / Weging: 40 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Understanding of requirements / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 25 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The Central Bank has the right to extend the duration of the framework agreement by any period or series of periods up to a total of 12 months so that the framework agreement may ultimately have a maximum total duration of 48 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please refer to ITT for further details.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 15
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Dublin.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: Four Courts
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020