Diensten - 577936-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 234-577936

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oesterreichische Nationalbank – Abteilung EVM
Nationaal identificatienummer: 91100001123637
Postadres: Otto-Wagner-Platz 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
E-mail: sonja.eichtinger@oenb.at
Telefoon: +43 140420-0
Fax: +43 140420-2599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oenb.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-176059e00a0-48496770f294e004
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evergabe.at
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zentralbank
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SWIFT-Anbindungen – Alliance Connect Gold II

Referentienummer: 2020-3408
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Oesterreichische Nationalbank plant, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung – Alliance Connect Gold II zu vergeben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 1
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SWIFT-Anbindung I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe oben.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vergabe von Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung – Alliance Connect Gold.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG ist berechtigt, den Vertrag schriftlich, um jeweils ein Jahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von 5 Jahren zu verlängern.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SWIFT-Anbindung II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe oben.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vergabe von Leitungsverbindungen an von SWIFT nominierte Service Provider für die SWIFT Anbindung – Alliance Connect Gold.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Der AG ist berechtigt, den Vertrag schriftlich, um jeweils ein Jahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von 5 Jahren zu verlängern.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Abänderungsangebote sind nicht zugelassen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Ausschreibungsunterlage.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Ausschreibungsunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Widerruf des ursptünglichen Verfahrens und Vertrgsbeginn per 1.1.2021.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 208-508080
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/12/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/01/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Siehe oben
Plaats: Wien
Land: Oostenrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020