Diensten - 577942-2020

Submission deadline has been amended by:  632815-2020
01/12/2020    S234

Portugal-Almada: Technische onderzoeken

2020/S 234-577942

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Nationaal identificatienummer: 503933813
Postadres: Praça da Portagem
Plaats: Almada
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 2809-013
Land: Portugal
E-mail: contratos@infraestruturasdeportugal.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução IP8 (EN2

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução IP8 (EN259): A26 (km 27,500)/Ferreira do Alentejo (km 42,655) (rotunda com a ER2), incluindo variante a Figueira de Cavaleiros

Referentienummer: 10002489
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71335000 Technische onderzoeken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução IP8 (EN259): A26 (km 27,500)/Ferreira do Alentejo (km 42,655) (rotunda com a ER2), incluindo variante a Figueira de Cavaleiros.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT184 Baixo Alentejo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução IP8 (EN259): A26 (km 27,500)/Ferreira do Alentejo (km 42,655) (rotunda com a ER2), incluindo variante a Figueira de Cavaleiros.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 370 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 270
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Procedimento não acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A.
Postadres: Praça da Portagem
Plaats: Almada
Postcode: 2809-013
Land: Portugal
E-mail: contratos@infraestruturasdeportugal.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020