Diensten - 577956-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Pozuelo de Alarcón: Vertaaldiensten

2020/S 234-577956

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
Nationaal identificatienummer: A84818558
Postadres: Avenida Radiotelevisión, 4
Plaats: Pozuelo de Alarcón
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28223
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.
E-mail: licitaciones@rtve.es
Telefoon: +34 913464168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://licitaciones.rtve.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EPANNYb%2BoGQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UccwOYVCuMUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LSE en programas grabados y en directo en lengua de signos española (LSE) en TDT

Referentienummer: S-06287-20201112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

LSE en programas grabados y en directo en lengua de signos española (LSE) en TDT.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 833 950.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interpretación en LSE de programas grabados

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña). C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interpretación en LSE de programas grabados.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 316 875.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interpretación en LSE de programas en directo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
Voornaamste plaats van uitvoering:

RTVE Radiotelevisión Española (Torrespaña). C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92, 28007 Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interpretación en LSE de programas en directo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico objetivo con múltiples documentos / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 100.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 360
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

No hay prórrogas definidas.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: desarrollada en el punto 8) del anexo II del PCG.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: desarrollada en el punto 8) del anexo II del PCG.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

RTVE Radiotelevisión Española.

Datos de dirección:

— calle: avenida Radio Televisión, 4,

— código postal: 28223,

— población: Pozuelo de Alarcón,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020