Diensten - 577964-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Fuengirola: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers

2020/S 234-577964

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Nationaal identificatienummer: P2905400D
Postadres: Plaza de España, 1
Plaats: Fuengirola
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29640
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
E-mail: secretaria@fuengirola.org
Telefoon: +34 952589376
Fax: +34 952589306
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fuengirola.org
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8COOT7vee88QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hTwuKG8kTuqXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8COOT7vee88QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de conservación y mantenimiento integral de las fuentes ornamentales del municipio de Fuengirola

Referentienummer: 065/2020-CONTR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50510000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de conservación y mantenimiento integral de las fuentes ornamentales del municipio de Fuengirola.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 428 592.72 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
90920000 Afvalverwerkingsdiensten in verband met voorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipio de Fuengirola. Plaza de España, número 1. 29640 Fuengirola.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de conservación y mantenimiento integral de las fuentes ornamentales del municipio de Fuengirola.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejor proyecto o memoria técnica / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 428 592.72 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El plazo del contrato es de dos años prorrogables por dos años por lo que la duración máxima es de cuatro años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Conforme al PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

Títulos habilitantes: Las empresas deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma andaluza, artículo 27 del RD1054/2002 de 11 de octubre.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: conforme al PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: conforme al PCAP.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: la documentación a emitir por el contratista deberán ser elaborados en soporte electrónico.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ayuntamiento de Fuengirola.

Datos de dirección:

— calle: Plaza de España, 1,

— código postal: 29640,

— población: Fuengirola,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Inca Garcilaso, 3
Plaats: Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020