Diensten - 577971-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Barcelona: Stedenbouw

2020/S 234-577971

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Àrea Metropolitana de Barcelona
Postadres: C/ 62, 16-18, edificio A, 2. ª planta, Zona Franca
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08040
Land: Spanje
E-mail: Contractacio@amb.cat
Telefoon: +34 932235151
Fax: +34 932235131
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de consultoría y asistencia técnica a la redacción de las bases económicas del Plan Director Urbanísticos Metropolitanos

Referentienummer: 901564/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71410000 Stedenbouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de consultoría y asistencia técnica a la redacción de las bases económicas del Plan Director Urbanísticos Metropolitanos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 252 250.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: evaluación económica y financiera de los sectores de desarrollo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: evaluación económica y financiera de los sectores de desarrollo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: análisis y estimación del coste de ejecución de las principales inversiones no vinculadas a sectores

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: análisis y estimación del coste de ejecución de las principales inversiones no vinculadas a sectores.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: revisión de los costes de ejecución de infraestructuras de carácter sectorial

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3: revisión de los costes de ejecución de infraestructuras de carácter sectorial.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4: informe de sostenibilidad económica de la hacienda metropolitana

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71410000 Stedenbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 4: informe de sostenibilidad económica de la hacienda metropolitana.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

La fecha de apertura puede ser modificada. Esta fecha se refiere a la apertura del sobre C (apertura pública), cualquier cambio se publicará en el Perfil del Contratante (ver URL).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Obertura pública del sobre C (documentación relativa a los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas). Ver pliego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La facturación electrónica es obligatoria.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020