Diensten - 577982-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Analysediensten

2020/S 234-577982

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
Nationaal identificatienummer: P2807900B
Postadres: C/ Montalbán, 1
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
E-mail: contratacionagmaym@madrid.es
Telefoon: +34 915885346
Fax: +34 915880115
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.madrid.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CuI6%2Bq6D7ocQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realización de toma de muestras y análisis de agua regenerada, fuentes bebedero y cauces de la ciudad de Madrid

Referentienummer: 300/2020/00604
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71620000 Analysediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 314 280.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 314 280.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020