Suministros - 577994-2019

06/12/2019    S236

Rumanía-Bucarest: Servidores de red

2019/S 236-577994

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Casa Națională de Pensii Publice
Número de identificación fiscal: 13574005
Dirección postal: Str. Latină nr. 2
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 020793
País: Rumania
Persona de contacto: Iulica Tudor, Marilena Zlate
Correo electrónico: iulica.tudor@cnpp.ro, marilena.zlate@cnpp.ro
Teléfono: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cnpp.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100081808
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Achiziția echipamentelor și a serviciilor necesare pentru modernizarea infrastructurii de comunicații pentru serviciile publice accesibile prin Internet pentru Casa Naționala de Pensii Publice

Número de referencia: 13574005_2019_PAAPD1098314
II.1.2)Código CPV principal
48821000 Servidores de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Procedura are ca scop achiziționarea echipamentelor și a serviciilor necesare pentru modernizarea infrastructurii de comunicații pentru serviciile publice accesibile prin Internet pentru Casa Naționala de Pensii Publice.

În sensul celor menționate anterior, achiziționarea echipamentelor și a serviciilor necesare pentru modernizarea infrastructurii de comunicații pentru serviciile publice accesibile prin Internet pentru Casa Naționala de Pensii Publice au fost concepute pentru a veni în sprijinul dezvoltării sistemului de lucru si au avut în vedere resursele informatice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Obiectivul urmarit prin organizarea, desfasurarea si atribuirea aceastei achizitii este creșterea performantei sistemului informatic integrat al CNPP si eliminarea riscului care ar putea genera întreruperi/blocaje ale sistemului, situații care s-ar reflecta în mod negativ asupra beneficiarilor/contribuabililor la sistemul unitar de pe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 538 542.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30211300 Plataformas informáticas
30211400 Configuraciones informáticas
51611100 Servicios de instalación de equipo informático
72254100 Servicios de prueba de sistemas
72265000 Servicios de configuración de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatile de produse si servicii vor respecta cerintele din caietul de sarcini.

Valoarea estimată a produselor este de 1 042 542,00 RON fara TVA.

Valoarea estimată a serviciilor este de 496 000,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garanția pentru echipamentele hardware (GH) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Termen de implementare (TI) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanții/ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) vor prezenta documentele și formularele menționate la acest capitol.

1) Se va prezenta împreună cu DUAE o declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 58-63, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații aferente situației lor.

Documentele suport actualizate/la zi care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar in cazul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (si, daca este cazul, pentru tertii sustinatori/subcontractorii acestuia):

— certificatul de atestare fiscală eliberat pentru persoane juridice eliberat de MFP sau subunitățile subordonate (din acest certificat trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii certificatelor),

— certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice eliberat de Autoritățile Publice Locale – din acest certificat trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii certificatelor),

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare, după caz,

— alte documente edificatoare, după caz.

Autoritatea contractantă va exclude de la procedura orice ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant care se încadrează în vreuna din situațiile prevăzute la art. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

În cazul ofertanților nerezidenți se aplică prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art.193 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, în secțiunea dedicată, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică. În situația în care certificatul de semnătură electronică nu aparține reprezentantului legal al ofertantului se va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare și art. 21 din H.G. nr. 395/2016, sunt: Ioan Petru Căprariu, Tomiță Murgoci, Veronica Marinescu, Lucian Ghenoiu, Iulica Tudor, Anghelina Toader, Savin Teodor Mitrănescu, Marilena Zlate, Simona [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinta nr. 1. Experienta similara. Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, produse similare, de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, la nivelul unuia sau mai multor contracte, avand o valoare cumulat de minim 1 042 542,00 RON (fara TVA). Prin produse similare se inteleg produse IT: echipamente tip server, switch, rack, consola, firewall, sursa.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE. La nivelul DUAE ofertantii vor preciza urmatoarele informatii, cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (copie contracte/certificate/procese-verbale de recepție/documente constatatoare/recomandări emise sau contrasemnate de beneficiari etc.) urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluării ofertelor. Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Ofertanții vor declara subcontractanții la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). Ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte formularul DUAE pentru partea din contract pe care intenționează să o realizeze.

Nota: pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv:

— pentru anul 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,

— pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525 RON,

— pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON, 1 USD = 3,9416 RON,

— pentru anul 2019, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru perioada cuprinsa între începutul anului si luna anterioara depunerii ofertei.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/01/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/05/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/01/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Clauza suspensiva: procedura de atribuire/achizitia este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca, avand in vedere data la care se initiaza procedura de atribuire nu se va finaliza pana la 31.12.2019, incheierea contractului de achizitie publică este conditionata de asigurarea fondurilor necesare pentru anul 2020, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, in bugetul anului 2020 nu vor fi aprobate fonduri pentru investitia in cauza (data estimata aprobare buget 30.4.2020), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca autoritatea contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia. De asemenea, ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea prezentei clauze suspensive, asumandu-si intreaga raspundere prin participarea la prezenta procedura de achizitie publica.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 020793
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 101/2016 – privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Casa Națională de Pensii Publice – Direcția Generală Juridic și Contencios
Dirección postal: Str. Latină nr. 8, sector 2
Localidad: Bucureşti
Código postal: 020793
País: Rumania
Correo electrónico: lucian.ghenoiu@cnpp.ro
Teléfono: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Dirección de internet: www.cnpp.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2019