Diensten - 578003-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Dordrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578003

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Nationaal identificatienummer: 32681913
Postadres: Noordendijk 248 250
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3311RR
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjan Monshouwer
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787708000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.drechtsteden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2f1356f940ec6ae41e951d818dc99f3f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2f1356f940ec6ae41e951d818dc99f3f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Softwarebroker

Referentienummer: 190162GRD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Drechtsteden beoogt met deze aanbesteding de aanschaf van licenties t.b.v. standaard-software voor de komende jaren te borgen. De Leverancier zal als intermediair fungeren om de verschillende standaard software, licenties en cloud- en SaaS-diensten1 van verschillende softwareleveranciers te leveren inclusief eventueel benodigd onderhoud/ support. Inschrijver dient in staat te zijn verschillende licentiestructuren te leveren van verschillende producten. Dit betreft zowel licenties standaard-software t.b.v. de servers, de thin en de fat clients en alle onderdelen die met de basisinfrastructuur verbonden zijn danwel daar in opgenomen zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drechtsteden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De maximale omvang van de Raamovereenkomst bedraagt 14 000 000,- ex btw. De jaarlijkse spend bedraagt naar verwachting tussen de 2 500 000 EUR en

3 500 000,- EUR exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst zal aangegaan worden voor de duur van twee (2) jaar), met de mogelijkheid van twee (2) keer een verlenging van één (1) jaar. De ingangsdatum voor de overeenkomst is naar verwachting 1-3-2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst zal aangegaan worden voor de duur van twee (2) jaar), met de mogelijkheid van twee (2) keer een verlenging van één (1) jaar. De ingangsdatum voor de overeenkomst is naar verwachting 1-3-2021.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen belangenconflict,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

— Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenties,

— Branchegerichte certificering

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De overeenkomst zal aangegaan worden voor de duur van twee (2) jaar), met de mogelijkheid van twee (2) keer een verlenging van één (1) jaar. De ingangsdatum voor de overeenkomst is naar verwachting 1.3.2021.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020