Diensten - 578017-2020

01/12/2020    S234

Polen-Żabno: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 234-578017

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Żabno
Postadres: ul. Jagiełły 1
Plaats: Żabno
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 33-240
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Łazarz
E-mail: umzabno@zabno.pl
Telefoon: +48 146456012
Fax: +48 146456420
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zabno.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno, sektor II w roku 2021

Referentienummer: RG.271.11.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Żabno w sektorze II obejmującym miejscowości Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów. Wykonawca przy określeniu wynagrodzenia a w oparciu o podane wielkości charakterystyczne uzna indywidualnie ilość odpadów a kwota za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Dokładny opis w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Żabno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Żabno w sektorze II obejmującym miejscowości Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów. Wykonawca przy określeniu wynagrodzenia a w oparciu o podane wielkości charakterystyczne uzna indywidualnie ilość odpadów a kwota za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Dokładny opis w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-489975
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm./ zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska – rok 2021” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn.zm./.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 2 100 000,00 PLN brutto a kwota oferty z najkorzystniejszym bilansem punktów wynosi 2 632 824,00 PLN brutto, w związku z czym przekracza znacznie środki przeznaczone na realizacją zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.up.gov.plz
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Internetadres: www.up.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020