Diensten - 578036-2020

01/12/2020    S234

Polen-Hrubieszów: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-578036

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Hrubieszów
Postadres: ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Plaats: Hrubieszów
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postcode: 22-500
Land: Polen
Contactpersoon: Cieślak Jolanta, Barbara Budzyńska
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Telefoon: +48 846982380
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Referentienummer: WIR.271.1.3.2020.JC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021, wskazanych w opisie zamówienia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Liczba mieszkańców gminy objętych systemem odbierania odpadów wynosi 13 517 osób (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r. wg złożonych deklaracji);

3) ilość nieruchomości zamieszkałych, z których są odbieranie odpady wynosi 2 712, w tym 114 nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż 10 mieszkańców (stan na dzień 31 sierpnia 2020 r. wg złożonych deklaracji); szacunkowa ilość odpadów objęta przedmiotowym postępowaniem przez okres 12 miesięcy wynosi 5 315,3 Mg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513100 Verwijderen van huisvuil
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Hrubieszów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zbieranie i zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy miejskiej Hrubieszów, wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych (teren całej gminy jest jednym sektorem). Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) papier;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) szkło;

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

7) bioodpady;

8) przeterminowane leki;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

10) odpady niebezpieczne;

11) chemikalia;

12) zużyte baterie i akumulatory;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe;

16) odpady tekstyliów i odzieży;

17) zużyte opony;

18) popiół.

Szacunkowa ilość odpadów objęta przedmiotowym postępowaniem przez okres 12 miesięcy wynosi łącznie 5315,3 Mg, a w podziale na frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 347 Mg;

2) papier 100 Mg;

3) metale 100 Mg;

4) tworzywa sztuczne 140 Mg;

5) szkło 120 Mg;

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe 150 Mg;

7) bioodpady 709 Mg;

8) przeterminowane leki 0,10 Mg;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 0,10 Mg;

10) odpady niebezpieczne 0,5 Mg;

11) chemikalia 0,10 Mg;

12) zużyte baterie i akumulatory 0,5 Mg;

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 21 Mg;

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 144 Mg;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe 221 Mg;

16) odpady tekstyliów i odzieży 26 Mg;

17) zużyte opony 11 Mg;

18) popiół 225 Mg.

Ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ona dla Zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości oraz PSZOK-u. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyposażenia nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup, dzierżawa lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć w dniu 1 stycznia 2021 r. i utrzymać (zorganizować i prowadzić) przez cały okres trwania umowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu miasta Hrubieszowa, w którym będą odbierane dostarczone przez mieszkańców miasta selektywnie zebrane odpady następujących frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, zużyte opony, popiół. PSZOK winien być dozorowany całodobowo, ogrodzony, oświetlony w porze wieczornej i nocnej, wyposażony w pomieszczenie biurowe oraz socjalne dla zatrudnionych pracowników. PSZOK winien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Edukacja ekologiczna - sporządzenie i rozpowszechnianie broszury oraz plakatu realizujących edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekt ekologiczny - liczba pojazdów ekologicznych / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt XI.3 SIWZ. Ze względu na ograniczona ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 198-480361
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z póżn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego postępowania wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458780
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 22458780
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020