Diensten - 578046-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 234-578046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: SekretariatDZZK@bgk.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja opróżnienia wnętrz budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającego na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem (...)

Referentienummer: DZZK/25/DLA/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opróżnienie wnętrz budynku centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie polegające na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem prac demontażowych z elementów współczesnego wyposażenia budowlano-instalacyjnego obiektu oraz wyposażenia meblowego wraz z wyposażeniem AGD, wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanego wyposażenia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 164 507.91 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia (zwanym również „przedmiotem umowy”) jest kompleksowe przeprowadzenie przez Wykonawcę kompletnych pod każdym względem działań, przy zastosowaniu dostarczonych we własnym zakresie: sprzętu, materiałów zabezpieczających, środków transportu i pracowników fizycznych (zarówno pracownicy Wykonawcy, jak i Podwykonawcy), polegających na całkowicie kompleksowym opróżnieniu całego budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie z elementów współczesnego wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz wyposażenia meblowego wraz z osprzętem AGD.

W wyniku przeprowadzenia bezpośredniego szczegółowego przeglądu obecnego stanu wykończenia przestrzeni wewnętrznych budynku oraz szczegółowej analizy posiadanych przez Bank materiałów źródłowych pod kątem identyfikacji oryginalnych, tzn. pierwotnych oraz całkowicie wtórnych, pochodzących z początku XXI wieku, materiałów wykończeniowych i elementów współczesnego wyposażenia instalacyjnego, Zamawiający stwierdza jednoznacznie i bezspornie, że w budynku występują takie elementy instalacyjne, materiały wykończeniowe (wystroju wnętrz) oraz elementy instalacyjne, jak:

— różnego rodzaju oprawy oświetleniowe, okablowanie instalacji oświetleniowych, elektrycznych i komputerowych,

— systemowe podłogi podniesione (produkcji firmy Wappex lub Lindner),

— naścienne urządzenia klimatyzacyjne tzw. „splity” i systemowe centrale wentylacyjne,

— zabudowy meblowe z drewnopodobnych laminowanych płyt wiórowych,

— podokienne grzejniki płytowe, stalowe, żeliwne, aluminiowo-żeberkowe centralnego ogrzewania,

— aluminiowe ścianki szklane,

— stalowa i aluminiowa ślusarka drzwiowa przeszklona,

— płycinowa stolarka drzwiowa, tzn. laminowane drzwi płycinowe z ościeżnicami z MDF’u,

— wykładziny dywanowe (z rolki i w płytkach 60 x 60 cm) z tworzyw sztucznych,

— systemowe sufity podwieszane z płyt mineralnych i płyt gipsowo-kartonowych,

— elementy peryferyjne wraz z okablowaniem dla instalacji: telewizji przemysłowej (CCTV), instalacji kontroli dostępu, instalacji systemu sygnalizacji pożaru (czujki ppoż.), instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (głośniki naścienne),

— wertikale, karnisze, żaluzje, rolety okienne,

— tablice korkowe magnetyczne itp.,

— separator tłuszczu (kantyna),

— stalowe regały jezdne i stacjonarne, na poziomie -1,

— boksy z siatki stalowej, na poziomie -1,

nie były historycznymi elementami pierwotnego wystroju wnętrz i zostały wbudowane w budynku, tj. gmachu centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w przeciągu ostatnich 15–20 lat. Nie posiadają one żadnej wartości zabytkowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zwany również Opisem przedmiotem umowy (OPU) – Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

2) Wzór umowy (WU) – Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (zamówienie opcjonalne), które obejmuje usługi wywiezienia z budynku (zorganizowanymi we własnym zakresie środkami transportu) i zutylizowania (transport i przekazanie na publiczne wysypisko, transport do spalarni śmieci lub inne legalne miejsca przeznaczenia) wszystkich wyspecyfikowanych elementów wyposażenia budynku, elementów (i substancji czynnych) instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku, zużytych materiałów wykończeniowych, mebli i wyposażenia AGD, które nie zostaną zabrane wcześniej przez różne inne, wskazane przez Zamawiającego, podmioty zewnętrzne.

Sposób i warunki realizacji prawa opcji opisane zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pełna nazwa zamówienia:

„Realizacja opróżnienia wnętrz budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającego na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem robót demontażowych elementów współczesnego wyposażenia obiektu, wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanego wyposażenia”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 096-229646
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Realizacja opróżnienia wnętrz budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającego na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem (...)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Glass Sp. z o.o.
Postadres: ul. Spokojna 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-044
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 845 528.46 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 164 507.91 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dotyczy II.1.7 i V.2.4: całkowita końcowa wartość umowy będzie znana po jej realizacji, ponieważ część zamówienia opcjonalnego musiała być wycenione jako cena za 1 kg zutylizowanych odpadów objętych zakresem nr 2.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020