Diensten - 578061-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 234-578061

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Nationaal identificatienummer: 4943871
Postadres: Str. Berceni nr. 10-12
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041914
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Tutu
E-mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro
Telefoon: +40 213347387
Fax: +40 213347387
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bagdasar-arseni.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de întreținere și reparații instalații și echipamente din corpul A al spitalului

Referentienummer: 4943871.2020.16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Încheierea unui acord-cadru pe o perioada de 24 de luni.

Valoarea estimată totală achiziție fără TVA, pentru 24 de luni între: 1 474 860,00 RON și 2 949 720,00 RON fără TVA după cum urmează:

— cantitate minimă acord-cadru: 12 luni;

— cantitate maximă acord-cadru: 24 luni.

Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 589 600.00 RON / Hoogste offerte: 2 589 600.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti. Şoseaua Berceni nr. 12, sector 4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatea și valoarea estimată fără TVA a celui mai mic si a celui mai mare contract subsecvent, sunt:

— valoare minimă contract subsecvent (fara TVA) – 122 905,00 RON;

— valoare maximă contract subsecvent (fara TVA) – 368 715,00 RON;

— cantitate minimă contract subsecvent: 1 lună.

— cantitate maximă contract subsecvent: 3 luni.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438394
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40918
Benaming:

Acord-cadru de prestări servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eyecon Medical
Nationaal identificatienummer: RO 14923065
Postadres: Str. Pajurei nr. 26, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013158
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eyeconmedical.ro
Telefoon: +40 213119161
Fax: +40 213119163
Internetadres: www.eyeconmedical.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29.50 RON
Laagste offerte: 2 589 600.00 RON / Hoogste offerte: 2 589 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020